Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,530,3%3,636,8%3,836,3%3,737,7%3,830,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,834,2%435,5%3,932,2%3,930,7%4,127,8%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,914,5%--3,810,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,632,7%--415,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  61,1%32,7%--83,3%15,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%32,7%--83,3%15,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%90,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --40%100%0%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --3,8100%5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --2,8100%3,8100%