UPC    Acreditació de les titulacions
Doctorat

Descripció: Doctorat
Període de referència: 2014-2015

ESTUDIS DE DOCTORAT
2013-2014 2014-2015 2015-2016 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Nombre total de programes de doctorat 7 8 10 17 9 51 7 8 10 17 9 51 7 8 10 16 9 50
 
Programes de doctorat interdepartamentals 2 6 2 6 1 17 2 4 2 4 0 12 2 6 2 5 1 16
Programes de doctorat interuniversitaris             0 1 2 4 4 11 1 1 3 3 4 12
ACCÉS I MATRICULA                                          
2012-2013 2013-2014 2014-2015 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Oferta de places             120 113 144 270 167 814 120 113 149 250 168 800
Estudiants matriculats de nou ingrés 60 59 67 174 88 448 41 56 81 150 85 413 60 64 81 157 106 468
Nombre total d'estudiants matriculats 539 336 431 847 527 2.680 467 331 408 761 480 2.447 416 319 412 765 466 2.378
Percentatge d'estudiants estranger matriculats 56% 57% 45% 50% 50% 51% 49% 51% 40% 48% 50% 48% 50% 54% 40% 49% 50% 48%
Percentatge d'estudiants amb beca 3% 12% 3% 8% 4% 6% 4% 17% 18% 13% 21% 14% 5% 18% 17% 13% 21% 15%
Percentatge d'estudiants provinents d'estudis de màster d'altres universitats 49% 64% 62% 62% 49% 57% 48% 62% 59% 62% 53% 57% 49% 63% 58% 62% 53% 57%
RESULTATS ACADÈMICS                                          
2012-2013 2013-2014 2014-2015 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Nombre total de tesis llegides 61 56 60 84 89 350 48 70 65 105 67 355 48 70 65 105 67 355
Percentatge de tesis amb la qualificació de cum laude 54% 73% 78% 92% 67% 74% 71% 66% 80% 61% 110% 76% 81% 84% 80% 74% 81% 79%
Percentatge de doctors amb menció internacional 18% 20% 25% 27% 28% 24% 31% 21% 26% 25% 37% 28% 31% 30% 29% 30% 42% 32%
Percentatge d'abandonament del programa             16% 7% 13% 20% 11% 15% 17% 5% 9% 15% 10% 12%
Nombre de resultats científics de les tesis doctorals * 140 75 136 233 238 822 105 169 201 292 208 975 45 199 90 324 199 857
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR                                          
2012-2013 2013-2014 2014-2015 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Percentatge de sexennis vius dels directors de tesis defensades  57% 88% 91% 78% 91% 78% 70% 93% 94% 86% 96% 86% 63% 96% 92% 81% 89% 81%
 
Nombre de directors/codirectors de tesis defensades  54 53 82 125 117 431 71 71 89 118 124 473 50 91 88 146 98 473
 
INDICADORS DE SATISFACCIÓ                                          
2015-2016
Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC
Satisfacció dels doctorands amb els estudis 3,56 3,97 3,73 3,76 3,89 3,76
INSERCIÓ LABORAL                                          
2014 Més informació
Taxa d'adequació de la feina als estudis 66,70%
 
Taxa d'ocupació 95,50%
* Del total d’estudiants de doctorat de la UPC, DRAC disposa d’informació del personal investigador predoctoral donat d’alta a la base de dades de personal (SPA). Per tant la producció científica facilitada per DRAC per al seguiment i acreditació dels programes de doctorat correspon únicament a personal investigador predoctoral donat d’alta a SPA. De la resta de doctorands no s’ha facilitat cap informació.
Àmbits:
ARQ: Arquitectura, Urbanisme i Edificació
CC: Ciències
CIVIL: Enginyeria Civil
IND: Enginyeria Industrial
TIC: Enginyeria de les TIC