UPC    Acreditació de les titulacions
Doctorat

Descripció: Doctorat
Període de referència: 2017-2018

ESTUDIS DE DOCTORAT
2015-2016 2016-2017 2017-2018 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Nombre total de programes de doctorat 7 8 10 16 9 50 7 7 10 17 9 50 7 7 10 17 9 50
 
Programes de doctorat interdepartamentals 2 6 2 5 1 16 1 5 3 7 1 17 1 5 4 7 2 19
Programes de doctorat interuniversitaris 1 1 3 3 4 12 1 1 3 3 4 12 1 1 3 5 5 15
ACCÉS I MATRICULA                                            
2015-2016 2016-2017 2017-2018 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC   ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Oferta de places 120 103 149 250 148 770 120 103 149 260 148 780 76 93 117 236 150 672
Estudiants matriculats de nou ingrés 95 93 154 214 144 700 88 104 95 147 102 536 58 87 93 159 102 499
Nombre total d'estudiants matriculats 346 321 435 732 488 2.322 286 350 424 657 440 2.157 283 374 425 673 442 2.197
Percentatge d'estudiants estranger matriculats 51% 57% 42% 46% 55% 50% 54% 57% 44% 49% 57% 52% 49% 50% 39% 43% 45% 45%
Percentatge d'estudiants amb beca 6% 22% 17% 17% 30% 19% 14% 49% 36% 36% 41% 36% 13% 49% 28% 33% 36% 33%
Percentatge d'estudiants provinents d'estudis de màster d'altres universitats 51% 66% 62% 61% 56% 59% 46% 65% 60% 58% 56% 58% 31% 68% 60% 62% 56% 58%
RESULTATS ACADÈMICS                                            
2015-2016 2016-2017 2017-2018 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Nombre total de tesis llegides 111 56 78 192 122 559 40 61 62 116 77 356 35 55 56 85 61 292
Percentatge de tesis amb la qualificació de cum laude 70% 80% 81% 61% 74% 70% 65% 84% 84% 76% 75% 77% 60% 84% 79% 79% 74% 76%
Percentatge de doctors amb menció internacional 32% 29% 35% 17% 29% 26% 15% 23% 40% 29% 32% 29% 20% 22% 32% 28% 36% 28%
Percentatge d'abandonament del programa 24% 7% 8% 15% 8% 13% 10% 4% 8% 9% 10% 8% 12% 9% 13% 10% 13% 12%
Nombre de resultats científics de les tesis doctorals * 159 73 83 227 109 651 51 73 98 138 99 459 ND ND ND ND ND ND
           
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR                                          
2015-2016 2016-2017 2017-2018 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Percentatge de sexennis vius dels directors de tesis defensades  64% 98% 91% 77% 85% 82% 72% 89% 87% 80% 85% 83% 68% 97% 93% 88% 82% 87%
 
Nombre de directors/codirectors de tesis defensades  91 73 104 206 157 631 47 73 82 149 111 462 29 74 78 124 93 398
INDICADORS DE SATISFACCIÓ                                            
2017-2018 Detall enquestes
Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC
Satisfacció dels doctorands amb els estudis 3,75 3,97 3,82 3,69 3,53 3,75
 
INSERCIÓ LABORAL                                            
2017 Més informació
Taxa d'adequació de la feina als estudis 34,80%
 
Taxa d'ocupació 96,80%
* Font: Base de dades DRAC, activitats de recerca avaluades amb punts PAR. Del total d’estudiants de doctorat de la UPC, DRAC disposa d’informació del personal investigador predoctoral donat d’alta a la base de dades de personal (SPA). 
Per tant la producció científica facilitada per DRAC per al seguiment i acreditació dels programes de doctorat correspon únicament a personal investigador predoctoral donat d’alta a SPA. De la resta de doctorands no s’ha facilitat cap informació.
Àmbits:
ARQ: Arquitectura, Urbanisme i Edificació
CC: Ciències
CIVIL: Enginyeria Civil
IND: Enginyeria Industrial
TIC: Enginyeria de les TIC
ND: Informació no disponible. Properament estarà actualitzada
Dades a febrer de 2019