UPC    Acreditació de les titulacions
Doctorat

Descripció: Doctorat
Període de referència: 2016-2017

ESTUDIS DE DOCTORAT
2014-2015 2015-2016 2016-2017 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Nombre total de programes de doctorat 7 8 10 17 9 51 7 8 10 16 9 50 7 8 10 17 9 51
 
Programes de doctorat interdepartamentals 2 4 2 4 0 12 2 6 2 5 1 16 1 5 3 7 1 17
Programes de doctorat interuniversitaris 0 1 2 4 4 11 1 1 3 3 4 12 1 1 3 3 4 12
ACCÉS I MATRICULA                                          
2014-2015 2015-2016 2016-2017 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC   ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Oferta de places 120 113 149 250 168 800 120 103 149 250 148 770 120 103 149 260 148 780
Estudiants matriculats de nou ingrés 60 64 81 157 106 468 95 93 154 214 144 700 88 104 95 147 102 536
Nombre total d'estudiants matriculats 416 319 412 765 466 2.378 346 321 435 732 488 2.322 286 350 424 657 440 2.157
Percentatge d'estudiants estranger matriculats 50% 54% 40% 49% 50% 48% 51% 57% 42% 46% 55% 50% 54% 57% 44% 49% 57% 52%
Percentatge d'estudiants amb beca 5% 18% 17% 13% 21% 15% 6% 22% 17% 17% 30% 19% 14% 49% 36% 36% 41% 36%
Percentatge d'estudiants provinents d'estudis de màster d'altres universitats 49% 63% 58% 62% 53% 57% 51% 66% 62% 61% 56% 59% 46% 65% 60% 58% 56% 58%
   
  Indicadors de doctorat segons estudiantat que ha iniciat el programa de doctorat en els cursos objecte d'avaluació (EEES) i quants han traspassat la matrícula des d'un programa començat anteriorment (pre-EEES) 
RESULTATS ACADÈMICS                                          
2014-2015 2015-2016 2016-2017 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Nombre total de tesis llegides 48 70 65 105 67 355 111 56 78 192 122 559 40 61 62 116 77 356
Percentatge de tesis amb la qualificació de cum laude 81% 84% 80% 74% 81% 79% 70% 80% 81% 61% 74% 70% 65% 84% 84% 76% 75% 77%
Percentatge de doctors amb menció internacional 31% 30% 29% 30% 42% 32% 32% 29% 35% 16% 29% 26% 15% 23% 40% 29% 32% 29%
Percentatge d'abandonament del programa ** 17% 5% 9% 15% 10% 12% 24% 7% 8% 15% 8% 13% 10% 3% 5% 7% 7% 7%
Nombre de resultats científics de les tesis doctorals * 45 94 55 223 83 500 159 73 83 227 109 651 ND ND ND ND ND  
           
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR                                          
2014-2015 2015-2016 2016-2017 Detall per programa de doctorat
Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC ARQ CC CIVIL IND TIC
Percentatge de sexennis vius dels directors de tesis defensades  63% 96% 92% 81% 89% 85% 64% 98% 91% 77% 85% 82% 72% 89% 87% 80% 85% 83%
 
Nombre de directors/codirectors de tesis defensades  50 91 88 146 98 473 91 73 104 206 157 631 47 73 82 149 111 462
INDICADORS DE SATISFACCIÓ                                          
2015-2016 Detall enquestes
Àmbit TOTAL
ARQ CC CIVIL IND TIC
Satisfacció dels doctorands amb els estudis 3,56 3,97 3,73 3,76 3,89 3,76
 
INSERCIÓ LABORAL                                          
2017 Més informació
Taxa d'adequació de la feina als estudis 65,10%
 
Taxa d'ocupació 96,50%
* Font: Base de dades DRAC, activitats de recerca avaluades amb punts PAR. Del total d’estudiants de doctorat de la UPC, DRAC disposa d’informació del personal investigador predoctoral donat d’alta a la base de dades de personal (SPA). 
Per tant la producció científica facilitada per DRAC per al seguiment i acreditació dels programes de doctorat correspon únicament a personal investigador predoctoral donat d’alta a SPA. De la resta de doctorands no s’ha facilitat cap informació.
** El càlcul de la taxa d'abandonament es fa sobre la matrícula dels dos darrers anys, és a dir, si un doctorand no s'ha matriculat en els darrers dos anys es considera que ha abandonat els estudis de doctorat.
Àmbits:
ARQ: Arquitectura, Urbanisme i Edificació
CC: Ciències
CIVIL: Enginyeria Civil
IND: Enginyeria Industrial
TIC: Enginyeria de les TIC
ND: Informació no disponible. Properament estarà actualitzada
Dades a juny de 2018