UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.7 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat segons la universitat on van cursar els estudis previs al doctorat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la universitat on van cursar els estudis previs amb els que accedeixen al programa
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2017-2018

                                   
    2015-2016 2016-2017 2017-2018  
  PROGRAMA DE DOCTORAT UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Sense Informació UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Sense Informació UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Sense Informació  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                                
   Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient   15  -  2  9  -  11  -  1  6  -  10    1  3    
   Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny   6  3  2  7  -  3  1  1  4  -            
   Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica   23  -  1  18  -  18  -  1  13  -  22      11    
   Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents   7  -  1  3  -  13  1  1  6  -  18  1  1  7    
   Doctorat en Projectes Arquitectònics   59  -  7  48  -  27  -  3  18  3  28  1  3  19    
   Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme   42  1  3  19  -  44  1  4  19  3  41    6  29    
   Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura   24  3  4  23  -  23  3  2  17  2  17  4  2  17    
   Doctorat en Urbanisme   26  -  1  16  -  32  -  1  10  2  33      9    
   TOTAL ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ   202  7  21  143  -  171  6  14  93  10  169  6  13  95  -  
   CIÈNCIES                                 
   Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial   14  1  1  5  -  12  1  -  7  1  13  2  1  14    
   Doctorat en Enginyeria Òptica   20  1  1  5  -  16  -  2  4  1  15    2  4    
   Doctorat en Estadística i Investigació Operativa   19  3    13  -  20  2  1  9  2  23  3  1  10  1  
   Doctorat en Física Computacional i Aplicada   14  5  3  33  -  11  6  2  32  3  11  8  3  30    
   Doctorat en Fotònica   26  2  6  82  -  31  3  7  84  7  26  2  8  94  4  
   Doctorat en Matemàtica Aplicada   22  8  3  14  -  23  7  3  19  5  26  6  1  23  1  
   Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia   6  12  1  13  -  5  11  1  14  1  6  9  1  13    
   Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   2  -  -  16  -  1  -  -  13  -  1      12    
   TOTAL CIÈNCIES   123  32  15  181  -  119  30  16  182  20  121  30  17  200  6  
   ENGINYERIA CIVIL                                 
   Doctorat en Anàlisi Estructural   16  -  2  27  -  13  -  3  15  -  12    1  14    
   Doctorat en Ciències del Mar   2  18  21  9  -  2  20  20  6  4  2  17  16  14  1  
   Doctorat en Enginyeria Ambiental   10  12  8  18  -  19  12  5  18  3  21  13  5  17    
   Doctorat en Enginyeria Civil   31  6  3  32  1  32  5  4  27  2  30  4  4  29    
   Doctorat en Enginyeria de la Construcció   39  1    19  -  38  1  -  22  3  42  1  3  28  1  
   Doctorat en Enginyeria del Terreny   41  8  10  35  -  40  8  9  32  2  39  8  6  32    
   Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport   14  1  4  7  -  8  1  2  5  -  7  1  3  5    
   Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval   11  3  8  6  -  9  2  10  1  2  9  4  9  2    
   Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural   5  1  1  14  -  6  -  1  14  1  6    1  11    
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)   6  -  -  5  -  3  -  -  6  1  5      3    
   TOTAL ENGINYERIA CIVIL   175  50  57  172  1  170  49  54  146  18  173  48  48  155  2  
   ENGINYERIA INDUSTRIAL                                 
   Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses   43  15  15  70  -  36  16  11  45  4  23  18  12  39    
   Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió   44  6  10  30  1  37  4  10  34  1  35  3  6  37    
   Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions   -  -  -  -  -  -  -  -  2  1        4    
   Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials   18  3  2  17  3  18  3  3  11  -  19  7  2  16    
   Doctorat en Enginyeria Biomèdica   12  23  5  14  -  7  21  2  11  -  5  24  1  9    
   Doctorat en Enginyeria de Processos Químics   16  7  2  20  1  13  6  2  16  -  17  6  2  22    
   Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes   16  4  5  25  2  6  -  3  4  -  1          
   Doctorat en Enginyeria Elèctrica   36  3  1  19  -  29  4  1  20  1  29  3  4  23    
   Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica   34  4  4  27  -  33  3  4  17  2  34  4  5  24    
   Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants   7  6  6  7  -  6  6  4  7  -  7  7  5  7    
   Doctorat en Enginyeria Tèrmica   14  1  2  9  -  17  1  3  9  -  17  1  2  9    
   Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera   6  3      -  8  2  -  -  1  6  3    1    
   Doctorat en Polímers i Biopolímers   8  6  2  13  2  10  8  2  12  1  8  9  2  14    
   Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient   14  8  4  5  -  15  4  4  5  -  15  3  2  6    
   Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica   2    3  7  -  3    2  7  -  2    2  5    
   Doctorat en Sostenibilitat   38  12  11  42  -  41  10  10  33  5  44  10  9  37    
   Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering   -  -  -  15  -  -  -  -  7  1        6    
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services   -  -  -  3  -  -  -  -  1  2        3  1  
   TOTAL ENGINYERIA INDUSTRIAL   308  101  72  323  9  279  88  61  241  19  262  98  54  262  1  
   ENGINYERIA DE LES TIC                                 
   Doctorat en Arquitectura de Computadors   62  7  9  60  -  59  4  4  49  7  57  5  6  58    
   Doctorat en Bioinformàtica   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1          
   Doctorat en Computació   23  3  3  12  -  20  3  2  10  -  20  3  2  11    
   Doctorat en Enginyeria Electrònica   61  6  8  37  1  48  5  7  25  1  39  4  6  23  1  
   Doctorat en Enginyeria Telemàtica   10  1  3  29  -  10  1  1  31  2  14  1  2  36    
   Doctorat en Intel·ligència Artificial   15  3  3  19  -  10  2  3  12  2  14  2  3  13    
   Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions   57  5  6  50  -  52  3  8  38  4  48  7  6  45    
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing   -  -  -  6  -  -  -  -  3  2        3    
   Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments   3  -  -  8  -  3  -  -  5  1        4    
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI   6  -  -  7  -  5  -  -  7  -  5      8    
   ENGINYERIA DE LES TIC   237  25  32  228  1  207  18  25  180  19  198  22  25  201  1  
   TOTAL UPC   1.045  215  197  1.047  11  946  191  170  842  86  923  204  157  913  10  
  Dades a abril de 2019