UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.7 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat segons la universitat on van cursar els estudis previs al doctorat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la universitat on van cursar els estudis previs amb els que accedeixen al programa
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017

                                   
    2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  PROGRAMA DE DOCTORAT UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Sense Informació UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Sense Informació UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Sense Informació  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                                
   Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient   16  -  2  13  -  11  -  2  10  -  10  -  1  6  -  
   Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny   11  2  4  15  -  6  2  3  7  -  2  1  1  3  -  
   Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica   27  -  1  17  -  21  -  -  18  -  17  -  1  14  -  
   Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents   1  -  -  2  -  7  -  1  3  -  12  1  1  7  -  
   Doctorat en Projectes Arquitectònics   76  1  12  63  -  54  -  7  46  -  24  -  3  23  -  
   Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme   39  -  3  18  -  30  -  4  23  -  41  -  5  25  -  
   Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura   29  1  1  29  -  21  3  4  22  -  19  2  2  22  -  
   Doctorat en Urbanisme   15  -  2  16  -  21  -  2  18  -  29  -  1  13  -  
   TOTAL ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ   214  4  25  173  -  171  5  23  147  -  154  4  15  113  -  
   CIÈNCIES                                 
   Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial   11  1  1  4  -  10  1  1  6  -  12  1  -  6  1  
   Doctorat en Enginyeria Òptica   19  1  1  5  -  17  2  1  3  -  15  -  2  5  -  
   Doctorat en Estadística i Investigació Operativa   19  2  -  8  -  15  5  1  11  -  20  1  2  11  -  
   Doctorat en Física Computacional i Aplicada   19  8  2  32  -  12  5  3  32  -  11  5  2  31  -  
   Doctorat en Fotònica   23  3  3  60  -  24  2  5  71  4  30  2  7  83  3  
   Doctorat en Matemàtica Aplicada   20  10  4  13  -  19  8  3  14  -  22  7  3  22  1  
   Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia   7  6  7  13  -  5  6  6  12  -  5  7  5  14  -  
   Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   1  -  -  16  -  2  -  -  15  -  1  -  -  13  -  
   TOTAL CIÈNCIES   119  31  18  151  -  104  29  20  164  4  116  23  21  185  5  
   ENGINYERIA CIVIL                                 
   Doctorat en Anàlisi Estructural   20  -  2  31  -  15  -  2  26  -  12  -  3  16  -  
   Doctorat en Ciències del Mar   2  17  16  11  -  2  15  23  10  -  2  16  20  9  1  
   Doctorat en Enginyeria Ambiental   9  12  10  19  -  10  10  8  14  -  18  9  7  21  1  
   Doctorat en Enginyeria Civil   32  4  5  27  -  30  7  4  29  -  33  4  4  30  -  
   Doctorat en Enginyeria de la Construcció   44  1  1  12  -  38  1  -  20  -  38  1    21  2  
   Doctorat en Enginyeria del Terreny   36  6  8  27  -  38  8  9  38  -  39  6  10  32  2  
   Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport   14  1  5  2  -  14  1  4  7  -  6  1  2  5  -  
   Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval   9  2  2  3  -  11  2  8  5  -  8  2  11  2  -  
   Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural   6  1  -  14  -  4  1  1  13  -  6  -  1  15  -  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)   -  -  -  1  -  1  -  -  2  4  1  -  -  6  1  
   TOTAL ENGINYERIA CIVIL   172  44  49  147  -  163  45  59  164  4  163  39  58  157  7  
   ENGINYERIA INDUSTRIAL                                 
   Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses   38  15  16  69  4  33  9  19  49  1  30  9  16  43  1  
   Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió   43  1  12  28  -  43  1  14  28  -  40  -  15  33  -  
   Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  
   Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials   17  2  3  15  -  18  3  3  12  -  17  3  4  9  -  
   Doctorat en Enginyeria Biomèdica   10  12  8  12  -  12  17  7  12  -  10  16  4  10  -  
   Doctorat en Enginyeria de Processos Químics   14  6  4  18  -  15  6  4  18  -  11  4  4  15  -  
   Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes   19  6  5  33  3  16  4  5  24  2  6    3  4  -  
   Doctorat en Enginyeria Elèctrica   34  3  2  27  -  36  3  1  19  -  30  3  2  20  -  
   Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica   32  3  5  24  -  32  2  6  23  -  33  2  5  17  1  
   Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants   8  9  5  5  -  7  6  6  7  -  6  5  5  7  -  
   Doctorat en Enginyeria Tèrmica   13  1  2  10  -  11  1  2  7  -  17  1  3  9  -  
   Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera   5  5  -  -  -  6  2      -  4  2  -  -  1  
   Doctorat en Polímers i Biopolímers   9  5  2  11  -  7  6  2  15  -  8  7  2  15  -  
   Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient   11  10  1  4  -  14  9  2  5  -  15  5  2  4  1  
   Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica   1  -  3  6  -  2    3  8  -  3  -  2  7  1  
   Doctorat en Sostenibilitat   29  11  12  36  -  33  10  13  41  -  40  7  13  34  -  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services   -  -  -  1  -  -  -  -  3  -  -  -  -  2  -  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering   -  -  -  7  -  -  -  -  7  -  -  -  -  6  -  
   TOTAL ENGINYERIA INDUSTRIAL   283  89  80  306  7  285  79  87  278  3  270  64  80  238  5  
   ENGINYERIA DE LES TIC                                 
   Doctorat en Arquitectura de Computadors   54  2  8  56  -  51  7  12  63  -  55  4  6  57  -  
   Doctorat en Computació   24  1  4  11  -  22  1  5  13  -  19  2  3  11  -  
   Doctorat en Enginyeria Electrònica   60  4  9  31  -  54  5  8  36  -  47  5  8  28  -  
   Doctorat en Enginyeria Telemàtica   9  1  2  24  -  9  1  2  28  -  9  1  2  38  -  
   Doctorat en Intel·ligència Artificial   16  1  5  16  -  15  -  5  18  -  8    4  15  -  
   Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions   47  4  8  46  -  51  4  8  43  -  45  3  8  39  1  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing   2  -  -  5  -  3  -  -  7  -  3  -  -  6  -  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI   5  -  -  3  -  6  -  -  5  2  5  -  -  6  1  
   Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments   -  -  -  8  -  -  -  -  4  -  -  -  -  1  -  
   ENGINYERIA DE LES TIC   217  13  36  200  -  211  18  40  217  2  191  15  31  201  2  
   TOTAL UPC   1.005  181  208  977  7  934  176  229  970  13  894  145  205  894  19