UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.7 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat segons la universitat on van cursar els estudis previs al doctorat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la universitat on van cursar els estudis previs amb els que accedeixen al programa
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015-2016

                                   
    2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  PROGRAMA DE DOCTORAT UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Nd UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Nd UPC Univ. Catalanes Resta Univ. Espanyoles Univ. Estrangeres Nd  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                                
   Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient   18  -  2  14  -  16  -  2  13  -  11  -  2  10  -  
   Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny   16  2  5  23  -  11  2  4  15  -  6  2  3  7  -  
   Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica   31  1  2  15  -  27  -  1  17  -  21  -  -  18  -  
   Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents   -  -  -  -  -  1  -  -  2  -  7  -  1  3  -  
   Doctorat en Projectes Arquitectònics   81  1  13  73  -  76  1  12  63  -  54  -  7  46  -  
   Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme   45  -  3  17  -  39  -  3  18  -  30  -  4  23  -  
   Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura   28  -  6  29  -  29  1  1  29  -  21  3  4  22  -  
   Doctorat en Urbanisme   23  -  3  16  -  15  -  2  16  -  21  -  2  18  -  
   TOTAL ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ   242  4  34  187  -  214  4  25  173  -  171  5  23  147  -  
   CIÈNCIES                                 
   Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial   10  1  2  3  -  11  1  1  4  -  10  1  1  6  -  
   Doctorat en Enginyeria Òptica   15  1  1  8  -  19  1  1  5  -  17  2  1  3  -  
   Doctorat en Estadística i Investigació Operativa   18  2  -  11  -  19  2  -  8  -  15  5  1  11  -  
   Doctorat en Física Computacional i Aplicada   22  9  3  30  -  19  8  2  32  -  12  5  3  32  -  
   Doctorat en Fotònica   25  2  3  54  -  23  3  3  60  -  24  2  5  71  4  
   Doctorat en Matemàtica Aplicada   28  10  4  16  -  20  10  4  13  -  19  8  3  14  -  
   Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia   7  8  8  11  -  7  6  7  13  -  5  6  6  12  -  
   Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   2  -  -  17  -  1  -  -  16  -  2  -  -  15  -  
   TOTAL CIÈNCIES   127  33  21  150  -  119  31  18  151  -  104  29  20  164  4  
   ENGINYERIA CIVIL                                 
   Doctorat en Anàlisi Estructural   24  -  3  30  -  20  -  2  31  -  15  -  2  26  -  
   Doctorat en Ciències del Mar   2  19  15  13  -  2  17  16  11  -  2  15  23  10  -  
   Doctorat en Enginyeria Ambiental   9  9  9  17  -  9  12  10  19  -  10  10  8  14  -  
   Doctorat en Enginyeria Civil   30  1  5  27  -  32  4  5  27  -  30  7  4  29  -  
   Doctorat en Enginyeria de la Construcció   46  2  2  11  -  44  1  1  12  -  38  1  -  20  -  
   Doctorat en Enginyeria del Terreny   31  6  9  28  -  36  6  8  27  -  38  8  9  38  -  
   Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport   11  1  3  3  -  14  1  5  2  -  14  1  4  7  -  
   Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval   10  2  4  3  -  9  2  2  3  -  11  2  8  5  -  
   Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural   4  1  -  16  -  6  1  -  14  -  4  1  1  13  -  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)   -  -  -  2  -  -  -  -  1  -  1  -  -  2  4  
   TOTAL ENGINYERIA CIVIL   167  41  50  150  -  172  44  49  147  -  163  45  59  164  4  
   ENGINYERIA INDUSTRIAL                                 
   Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses   51  15  18  78  -  38  15  16  69  4  33  9  19  49  1  
   Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió   43  1  12  27  -  43  1  12  28  -  43  1  14  28  -  
   Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials   14  2  3  20  -  17  2  3  15  -  18  3  3  12  -  
   Doctorat en Enginyeria Biomèdica   8  15  6  14  -  10  12  8  12  -  12  17  7  12  -  
   Doctorat en Enginyeria de Processos Químics   11  8  3  18  -  14  6  4  18  -  15  6  4  18  -  
   Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes   24  8  4  26  1  19  6  5  33  3  16  4  5  24  2  
   Doctorat en Enginyeria Elèctrica   30  1  2  22  -  34  3  2  27  -  36  3  1  19  -  
   Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica   31  4  6  27  -  32  3  5  24  -  32  2  6  23  -  
   Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants   8  9  5  4  -  8  9  5  5  -  7  6  6  7  -  
   Doctorat en Enginyeria Tèrmica   15  1  2  14  -  13  1  2  10  -  11  1  2  7  -  
   Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera   8  3  -  1  -  5  5  -  -  -  6  2      -  
   Doctorat en Polímers i Biopolímers   14  3  2  10  -  9  5  2  11  -  7  6  2  15  -  
   Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient   9  11  1  4  -  11  10  1  4  -  14  9  2  5  -  
   Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica   -  -  2  2  -  1  -  3  6  -  2    3  8  -  
   Doctorat en Sostenibilitat   19  15  10  28  -  29  11  12  36  -  33  10  13  41  -  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services   -  -  -  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  3  -  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering   -  -  -  6  -  -  -  -  7  -  -  -  -  7  -  
   TOTAL ENGINYERIA INDUSTRIAL   285  96  76  303  1  283  89  80  306  7  285  79  87  278  3  
   ENGINYERIA DE LES TIC                                 
   Doctorat en Arquitectura de Computadors   65  3  7  55  -  54  2  8  56  -  51  7  12  63  -  
   Doctorat en Computació   28    4  13  -  24  1  4  11  -  22  1  5  13  -  
   Doctorat en Enginyeria Electrònica   51  3  7  31  -  60  4  9  31  -  54  5  8  36  -  
   Doctorat en Enginyeria Telemàtica   11  1  4  23  -  9  1  2  24  -  9  1  2  28  -  
   Doctorat en Intel·ligència Artificial   17  4  3  18  -  16  1  5  16  -  15  -  5  18  -  
   Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions   53  4  8  49  -  47  4  8  46  -  51  4  8  43  -  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing   1  -  -  4  -  2  -  -  5  -  3  -  -  7  -  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI   2  -  -  1  -  5  -  -  3  -  6  -  -  5  2  
   Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments   -  -  -  10  -  -  -  -  8  -  -  -  -  4  -  
   ENGINYERIA DE LES TIC   228  15  33  204  -  217  13  36  200  -  211  18  40  217  2  
   TOTAL UPC   1.049  189  214  994  1  1.005  181  208  977  7  934  176  229  970  13