UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.11 Producció científica dels programes de doctorat

Descripció: Nombre d'aportacions realitzades pels doctorands, incloent-hi: articles en revistes, publicacions (llibres, capítols de llibres) i patents.
Font: Servei d'Informació RDI , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017

                                   
  PROGRAMA DE DOCTORAT 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Articles revistes Llibres Capítols llibre Patents Total Articles revistes Llibres Capítols llibre Patents Total Articles revistes Llibres Capítols llibre Patents Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  
   Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient (abans Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura)   2  -  -  -  2  2  -  1  -  3  1  -  -  -  1  
   Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica   -  -  -  -  -  7  3  -  -  10  1  -  -  -  1  
   Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents (abans Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny)   7  1  2  -  10  8  2  5  -  15  10  2  4  1  17  
   Doctorat en Projectes Arquitectònics   4  1  4  -  9  25  14  24  -  63  2  1  5  1  9  
   Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l' Edificació i l'Urbanisme   10  7  5  2  24  3  -  2  -  5    1  -  3  4  
   Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura   -  -  -  -  -  14  9  15  -  38  3  1  -  -  4  
   Doctorat en Urbanisme   -  -  -  -  -  18  2  5  -  25  4  2  9  -  15  
   Total   23  9  11  2  45  77  30  52  -  159  21  7  18  5  51  
   CIÈNCIES   
   Doctorat en Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacials   -  -  -  -  -  4  -  2  -  6  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Òptica   -  -  -  -  -  36  1  1  1  39  24  3  2  2  31  
   Doctorat en Estadística i Investigació Operativa   1  -  -  -  1  10  -  -  -  10  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Física Aplicada i Simulació en Ciències   -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Física Computacional i Aplicada   40  4  4    48  8  -  1  -  9  13  -  -  -  13  
   Doctorat en Fotònica   -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Matemàtica Aplicada   33  -  2  -  35  6  -  -  -  6  17  1  -  -  18  
   Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia   10  -  -  -  10    -  -  -  -  11  -  -  -  11  
   Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   -  -  -  -  -  3  -  -  -  3  -  -  -  -  -  
   Total   84  4  6  -  94  67  1  4  1  73  65  4  2  2  73  
   ENGINYERIA CIVIL   
   Doctorat en Anàlisi Estructural   13  1  3  1  18  22  2  1  -  25  9  -  1  -  10  
   Doctorat en Ciències del Mar   3  -  -  -  3  3  -  -  -  3    -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Ambiental   3  3  2  -  8  15  -  2  -  17  11  -  -  -  11  
   Doctorat en Enginyeria Civil   6  -  4  -  10  10  -  1  -  11  7  -  -  -  7  
   Doctorat en Enginyeria de la Construcció   9  -  -  -  9  5  -  -  -  5  19  35  -  3  57  
   Doctorat en Enginyeria del Terreny   6  -  1  -  7  7  -  -  -  7  8  -  1  -  9  
   Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport   -  -  -  -  -  3  1  -  -  4  2  -  -  -  2  
   Doctorat en Gestió del Territori i Infraestructura del Transport   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval           -  4  7  -  -  11  2  -  -  -  2  
   Total   40  4  10  1  55  69  10  4  -  83  58  35  2  3  98  
   ENGINYERIA DE LES TIC   
   Doctorat en Aplicacions Tècniques i Informàtiques de l'Estadística, la Investigació Operativa i l'Optimització   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Arquitectura de Computadors   14  -  -  -  14  23  -  -  -  23  1  -  -  -  1  
   Doctorat en Arquitectura i Tecnologia de Computadors   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Computació   10  -  -  -  10  6  -  1  -  7  4  -  1  -  5  
   Doctorat en Enginyeria Electrònica   38  1  -  3  42  32  3  2  2  39  51  -  2  3  56  
   Doctorat en Enginyeria Telemàtica   4  -  -  -  4  7  1  -  -  8  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Intel·ligència Artificial   4  -  -  -  4  5  -  2  -  7  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Software   -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions   9  -  -  -  9  21  -  -  1  22  29  -  -  3  32  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  3  
   Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments   -  -  -  -  -  3  -  -  -  3  -  -  -  -  -  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI - Doctoral College   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  2  
   Total   79  1  -  3  83  97  4  5  3  109  90  -  3  6  99  
   ENGINYERIA INDUSTRIAL   
   Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses   32  -  16  -  48  3  1  5  -  9  7  -  -  -  7  
   Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió   4  -  -  -  4  31  -  5  -  36  23  -  5  -  28  
   Doctorat en Automatització Avançada i Robòtica   -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials   16  4  -  9  29  15  -  -  -  15  6  -  1  -  7  
   Doctorat en Enginyeria Biomèdica   8  -  -  2  10  25  -  -  -  25  12  1  -  2  15  
   Doctorat en Enginyeria de Processos Químics   8  -  -  -  8  22  -  1  -  23  18  -  1  -  19  
   Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes (abans Doctorat en Enginyeria de Projectes: Medi Ambient, Seguretat, Qualitat i Comunicació)   -  -  -  -  -  24  6  10  4  44  5  2  -  1  8  
   Doctorat en Enginyeria Elèctrica   4  -  -  -  4  10  -  3  -  13  2  -  -  3  5  
   Doctorat en Enginyeria Mecànica   -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica   17  2  -  1  20  11  -  2  -  13  -  -  -  1  1  
   Doctorat en Enginyeria Multimèdia   -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants   18  -  -  1  19  8  -  -  -  8  2  -  -  -  2  
   Doctorat en Enginyeria Tèrmica   1  -  -  -  1  12  -  -  -  12    -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera   18  -  1  1  20  6  -  -  -  6  29  -  -  6  35  
   Doctorat en Fluids, Turbomàquines i Potència Fluida   -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Polímers i Biopolímers   35  -  1  -  36  4  -  -  -  4  5  -  1  -  6  
   Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient   -  -  -  -  -  6  -  -  -  6  2  -  -  -  2  
   Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica   -  -  -  -    4  -  -  -  4  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme   15  7  2  -  24    2  -  -  2  3  -  -  -  3  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services   -  -  -  -  -  2  -  1  -  3  -  -  -  -  -  
   Erasmus Mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering   -  -  -  -  -  4  -  -  -  4  -  -  -  -  -  
   TOTAL   176  13  20  14  223  187  9  27  4  227  114  3  8  13  138  
   TOTAL UPC   402  31  47  20  500  497  54  92  8  651  348  49  33  29  459  
  Font: Base de dades DRAC.
Del total d’estudiants de doctorat de la UPC, DRAC disposa d’informació del personal investigador predoctoral donat d’alta a la base de dades de personal (SPA). Per tant la producció científica facilitada per DRAC per al seguiment i acreditació dels programes de doctorat correspon únicament a personal investigador predoctoral donat d’alta a SPA. De la resta de doctorands no s’ha facilitat cap informació.
  Dades a octubre de 2018