UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.11 Producció científica dels programes de doctorat

Descripció: Nombre d'aportacions realitzades pels doctorands, incloent-hi: articles en revistes, publicacions (llibres, capítols de llibres) i patents.
Font: Servei d'Informació RDI , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014-2015

                                   
  PROGRAMA DE DOCTORAT 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Articles revistes Capítols llibre Llibres Patents Total Articles revistes Capítols llibre Llibres Patents Total Articles revistes Capítols llibre Llibres Patents Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  
   Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura   3  1  1  -  5  2  -  1  -  3  2  -  -  -  2  
   Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny   -  -  -  -  -  3  -  -  1  4  6  -  1  -  7  
   Doctorat en Construcció, Restauració i Rehabilitació Arquitectònica   12  4  2  2  20  -  -  -  -  -  3  5  3  -  11  
   Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica   17  2  -  -  19  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Projectes Arquitectònics   32  22  22  -  76  29  8  14  -  51  3  4  4  -  11  
   Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l' Edificació i l'Urbanisme   17  -  -  1  18  2  -  -  -  2  7  -  3  2  12  
   Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura   -  -  -  -  -  5  6  3  9  23  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Urbanisme   2  -  -  -  2  18  4  -  -  22  1  -  1  -  2  
   Total   83  29  25  3  140  59  18  18  10  105  22  9  12  2  45  
   CIÈNCIES   
   Doctorat en Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat   1  -  -  -  1  13  2  1  -  16  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacials   14  1  -  2  17  2  -  -  -  2  4  1  -  -  5  
   Doctorat en Enginyeria Òptica   8  1  -  1  10  24  -  -  -  24  -  -  -  -    
   Doctorat en Estadística i Investigació Operativa     -  -  -  -  27  -  -  -  27  1  -  -  -  1  
   Doctorat en Física Aplicada i Simulació en Ciències   10  -  -  -  10  10  5  -  -  15  -  -  -  -    
   Doctorat en Física Computacional i Aplicada   23  -  -  -  23  31  -  9  -  40  78  16  25  -  119  
   Doctorat en Fotònica   2  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
   Doctorat en Matemàtica Aplicada   12  -  -  -  12  43  2  -  -  45  49  2  -  -  51  
   Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  13  1  -  -  14  
   Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  -  -  -  9  
   Total   70  2  -  3  75  150  9  10  -  169  154  20  25  -  199  
   ENGINYERIA CIVIL   
   Doctorat en Anàlisi Estructural   9  3  -  -  12  60  3  6  1  70  19  4  -  1  24  
   Doctorat en Ciències del Mar   1  -  -  -  1  3  -  -  -  3  4  -  -  -  4  
   Doctorat en Enginyeria Ambiental   6  -  1  -  7  15  -  -  -  15  13  2  1  -  16  
   Doctorat en Enginyeria Civil   28  7  -  -  35  33  5  1  -  39  12  4  -  -  16  
   Doctorat en Enginyeria de la Construcció   51  1  -  -  52  31  3  -  1  35  21  -  -  -  21  
   Doctorat en Enginyeria del Terreny   13  1  -  -  14  18  -  -  -  18  8  1  -  -  9  
   Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport   15  -  -  -  15  9  -  -  -  9  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Gestió del Territori i Infraestructura del Transport   -  -  -  -  -  -  6  6  -  12  -  -  -  -  -  
   Total   123  12  1  -  136  169  17  13  2  201  77  11  1  1  90  
   ENGINYERIA DE LES TIC   
   Doctorat en Aplicacions Tècniques i Informàtiques de l'Estadística, la Investigació Operativa i l'Optimització   -  -  -  -  -  3  -  -  -  3  2  2  -  -  4  
   Doctorat en Arquitectura de Computadors   55  3  1  -  59  36  4  3  -  43  32  -  -  -  32  
   Doctorat en Arquitectura i Tecnologia de Computadors   2  -  -  -  2  1  -  -  1  2  5  2  -  -  7  
   Doctorat en Computació   9  1  -  -  10  20  4  -  -  24  12  -  -  -  12  
   Doctorat en Enginyeria Electrònica   24  2  -  5  31  56  3  1  1  61  75  -  1  2  78  
   Doctorat en Enginyeria Telemàtica   21  2  -  -  23  16  -  -  -  16  10  -  -  2  12  
   Doctorat en Intel·ligència Artificial   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14  1  -  -  15  
   Doctorat en Software   4  -  -  -  4  -  -  -  -  -  1  1  -  -  2  
   Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions   99  9  -  1  109  54  4  1  -  59  34  -  -  -  34  
   Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  3  
   Total   214  17  1  6  238  186  15  5  2  208  188  6  1  4  199  
   ENGINYERIA INDUSTRIAL   
   Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses   22  6  4  -  32  16  6  2  1  25  43  17  -  -  60  
   Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió   7  -  1  -  8  25  4  -  1  30  19  2  -  -  21  
   Doctorat en Automatització Avançada i Robòtica   2  -  -  2  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
   Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials   8  -  -  1  9  6  -  -  -  6  16  -  6  9  31  
   Doctorat en Enginyeria Biomèdica   11  3  1  -  15  6  -  -  -  6  32  -  -  7  39  
   Doctorat en Enginyeria de Processos Químics   -  -  -  -  -  7  -  -  -  7  17  1  -  -  18  
   Doctorat en Enginyeria de Projectes: Medi Ambient, Seguretat, Qualitat i Comunicació   12  -  -  -  12  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Elèctrica   37  2  1  3  43  24  3  -  3  30  12  -  -  -  12  
   Doctorat en Enginyeria Mecànica   -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica   9  -  -  -  9  41  3  3  -  47  23  -  2  3  28  
   Doctorat en Enginyeria Multimèdia   3  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants   6  -  -  -  6  7  -  -  -  7  28  -  -  1  29  
   Doctorat en Enginyeria Tèrmica   19  -  -  -  19  11  -  -  -  11  14  -  -  1  15  
   Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera   5  -  -  -  5  17  14  2  2  35  6  1  -  -  7  
   Doctorat en Fluids, Turbomàquines i Potència Fluida   4  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Polímers i Biopolímers   43  4  -  -  47  38  -  -  2  40  53  1  -  -  54  
   Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient   -  -  -  -  -  18  -  -  -  18  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme   16  1  -  -  17  21  8  -  -  29  7  2  1  -  10  
   TOTAL   204  16  7  6  233  238  38  7  9  292  270  24  9  21  324  
   TOTAL UPC   694  76  34  18  822  802  97  53  23  975  711  70  48  28  857  
                                   
Font: Base de dades DRAC.
Del total d’estudiants de doctorat de la UPC, DRAC disposa d’informació del personal investigador predoctoral donat d’alta a la base de dades de personal (SPA). Per tant la producció científica facilitada per DRAC per al seguiment i acreditació dels programes de doctorat correspon únicament a personal investigador predoctoral donat d’alta a SPA. De la resta de doctorands no s’ha facilitat cap informació.
Dades a març 2016