UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.10 Nombre de directors i codirectors

Descripció: Nombre de directors/codirectors que han dirigit tesis que han estat defensades en el programa.
Font: Servei Prisma , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017

                                   
  PROGRAMA DE DOCTORAT 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  UPC Extern Total UPC Extern Total UPC Extern Total  
  Sexenni Viu (1) Sexenni no Viu Sexenni Viu (1) Sexenni no Viu Sexenni Viu (1) Sexenni no Viu  
  Potencial (2) No potencial (3) Potencial (2) No potencial (3) Potencial (2) No potencial (3)  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ  
   Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura   3  1  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient   1  -  1  -  2  1  1  -  4  6  3  1  -  2  6  
   Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny   5  2  1  1  9  3  1  1  2  7  3  -  2  1  6  
   Doctorat en Construcció, Restauració i Rehabilitació Arquitectònica   1  2  -  1  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Gestió i Valoració Urbana   1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica   -  -  -  -  -  5  -  -  4  9  1  1  -  1  3  
   Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Contruccions Existents                       1  -  1  -  2  
   Doctorat en Projectes Arquitectònics   4  3  2  6  15  7  7  8  15  37  2  1  -  1  4  
   Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l' Edificació i l'Urbanisme   2  4  1  -  7  4  6  -  -  10  4  3  1  -  8  
   Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura   2  -  -  1  3  8  1  -  3  12  4  2  -  2  8  
   Doctorat en Urbanisme   3  1  1  -  5  4  2  -  4  10  5  1  -  4  10  
   Total   22  13  6  9  50  32  18  9  32  91  23  9  4  11  47  
   CIÈNCIES   
   Doctorat en Biotecnologia Agroalimentària i Sostenibilitat   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacials   5  -  1  2  8  3  -  -  1  4  1  -  -  1  2  
   Doctorat en Enginyeria Òptica   3  -  -  1  4  5  1  -  1  7  5  -  1  1  7  
   Doctorat en Estadística i Investigació Operativa   2  1  -  2  5  7  -  -  1  8  2  -  -  -  2  
   Doctorat en Física Aplicada i Simulació en Ciències   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Física Computacional i Aplicada   12  -  -  7  19  14  -  4  2  20  10  3  -  2  15  
   Doctorat en Fotònica   1  1  8  4  14  -  -  13  2  15  2  -  -  13  15  
   Doctorat en Matemàtica Aplicada   18  -  -  4  22  8  -  -  2  10  12  -  -  3  15  
   Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia   7  -  -  3  10  3  -  -  1  4  8  2  -  1  11  
   Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics   1  -  3  5  9  1  -  2  2  5  1  -  -  5  6  
   Total   49  2  12  28  91  41  1  19  12  73  41  5  1  26  73  
   ENGINYERIA CIVIL   
   Doctorat en Anàlisi d'Estructures Arquitectòniques   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Anàlisi Estructural   7  -  2  4  13  6  1  4  5  16  7  1  2  1  11  
   Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques   1  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Ciències del Mar   2  -  1  8  11  2  -  -  11  13  1  -  2  13  16  
   Doctorat en Enginyeria Ambiental   7  1  -  7  15  9  -  2  8  19  3  -  1  3  7  
   Doctorat en Enginyeria Civil   10  -  -  5  15  9  -  1  3  13  6  1  1  4  12  
   Doctorat en Enginyeria de la Construcció   8  3  3  1  15  5  -  2  2  9  4  1  2  1  8  
   Doctorat en Enginyeria del Terreny   9  -  -  3  12  10  1  1  5  17  9  -  2  2  13  
   Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport   -  -  -  -  -  1  -  1  1  3  3  -  -  -  3  
   Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval   -  -  -  -  -  4  3  1  -  8  -  3  2  -  5  
   Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural   5  -  -  -  5  4  -  1  1  6  5  -  -  -  5  
   Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Enginneering and Entrepreneurship Development (SEED)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  2  
   Total   49  4  6  29  88  50  5  13  36  104  39  6  12  25  82  
   ENGINYERIA DE LES TIC   
   Doctorat en Aplicacions Tècniques i Informàtiques de l'Estadística, la Investigació Operativa i l'Optimització   1  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Arquitectura de Computadors   12  2  2  11  27  16  4  11  18  49  10  5  12  1  28  
   Doctorat en Arquitectura i Tecnologia de Computadors   1  1  2  1  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Computació   5  -  -  -  5  8  -  -  1  9  8  2  -  2  12  
   Doctorat en Enginyeria Electrònica   13  1  1  1  16  22  4  1  10  37  19  1  3  3  26  
   Doctorat en Enginyeria Telemàtica   4  -  1  1  6  11  2  -  1  14  3  -  1  -  4  
   Doctorat en Intel·ligència Artificial   3  1  -  3  7  6  1  -  -  7  1  -  1  1  3  
   Doctorat en Software   1  1  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions   16  -  -  6  22  19  3  5  9  36  18  3  4  5  30  
   Doctorat Erasmus Mundus en Computació Distribuïda   -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  3  -  -  1  4  
   Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments   1  1  1  3  6  -  1  -  1  2  -  -  -  -  -  
   Erasmus Mundus joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI - Doctoral College   -  -  -  -  -  2  -  -  -  2  2  -  -  2  4  
   Total   57  7  7  27  98  85  15  17  40  157  64  11  21  15  111  
   ENGINYERIA INDUSTRIAL   
   Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses   11  6  4  7  28  7  7  7  13  34  10  9  8  2  29  
   Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió   5  1  3  3  12  12  2  5  1  20  9  1  5  3  18  
   Doctorat en Automatització Avançada i Robòtica   -  -  -  -  -          -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica   -  -  -  -  -          -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials   3  -  -  2  5  7  1  3  2  13  8  2  1  -  11  
   Doctorat en Enginyeria Biomèdica   7  -  2  6  15  8  1  3  1  13  8  -  3  2  13  
   Doctorat en Enginyeria de Processos Químics   9  1  1  1  12  10      2  12  5  1  -  -  6  
   Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes   4  1  -  1  6  6  5  4  14  29  4  4  2  4  14  
   Doctorat en Enginyeria de Projectes: Medi Ambient, Seguretat, Qualitat i Comunicació   -  1  -  -  1          -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Elèctrica   9  -  -  2  11  7      1  8  7  -  -  1  8  
   Doctorat en Enginyeria Mecànica   -  1  -  -  1          -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica   5  -  1  1  7  8  3  2  3  16  4  1  1  -  6  
   Doctorat en Enginyeria Multimèdia   1  1  -  -  2          -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Nuclear   1  1  -  -  2          -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants   3  1  -  2  6  5      4  9  1  -  -  -  1  
   Doctorat en Enginyeria Tèrmica   4  2  2  1  9  5  3  4  1  13  2  -  2  1  5  
   Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera   1  -  1  -  2    1  1    2  4  -  1  1  6  
   Doctorat en Fluids, Turbomàquines i Potència Fluida   -  -  -  -  -          -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Polímers i Biopolímers   10  -  -  -  10  2    1  2  5  6  1  -  -  7  
   Doctorat en Projectes d'Innovació Tecnològica en l'Enginyeria de Producte i Procés   1  1  1  2  5          -  -  -  -  -  -  
   Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient   -  -  -  -  -  5  2    3  10  3  -  -  -  3  
   DOCTORAT EN SISTEMES D'ENERGIA ELÈCTRICA   -  -  -  -  -  3        3  1  -  -  -  1  
   Doctorat en Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme   6  2  1  3  12  1  2  2  4  9  7  1  2  5  15  
   DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AVANÇATS   -  -  -  -  -  3      4  7  3  -  -  3  6  
   ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORATE IN ENVIRONOMICAL PATHWAYS FOR SUSTAINABLE ENERGY SERVICES   -  -  -  -  -  1      2  3  -  -  -  -  -  
   TOTAL   80  19  16  31  146  90  27  32  57  206  82  20  25  22  149  
   TOTAL UPC   257  45  47  124  473  298  66  90  177  631  249  51  63  99  462  
                                   
(1) Sexenni viu: nombre de PDI funcionari i laboral de la UPC que disposa d'un sexenni de recerca concedit en els darrers sis anys
(2) Potencial: nombre de PDI funcionari i laboral de la UPC que essent potencialment sol·licitant no disposa de cap sexenni de recerca concedit en els darrers sis anys
(3) No potencial: nombre de PDI funcionari i laboral de UPC que no és potencialment sol·licitant de sexennis de recerca (professors associats, investigadors postdoctorals,..) 
Extern: nombre de director de tesis defensades el moment de la lectura de la tesi que no consten com a PDI de plantilla a la UPC
Dades a maig de 2018