UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.1 Estudiantat de nou ingrés en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat de nou ingrés en programes de doctorat distribuït per àmbit, programa i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                       
  Nom programa 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  3  4  7  6  6  12  13  7  20  
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  3  4  7  3  5  8  3  4  7  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  3  3  6  5  -  5  2  4  6  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  1  1  2  5  7  12  11  16  27  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  3  2  5  -  -  -  -  -  -  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  -  -  -  2  1  3  -  8  8  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  1  6  7  8  4  12  5  6  11  
  Doctorat en Urbanisme  2  5  7  2  6  8  13  3  16  
     16  25  41  31  29  60  47  48  95  
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  6  7  13  3  3  6  6  9  15  
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  -   -   -  -  4  4  1  8  9  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  2  2  4  4  3  7  7  5  12  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  5  8  13  2  6  8  1  12  13  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  1  1  2  1  5  6  2  7  9  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  2  1  3  4  2  6  4  4  8  
  Doctorat en Fotònica  7  10  17  5  18  23  8  19  27  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  2  2  4  1  3  4  -  -  -  
     25  31  56  20  44  64  29  64  93  
  ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Enginyeria Civil  2  9  11  2  14  16  6  19  25  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  4  11  15  5  5  10  7  20  27  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  6  10  16  5  10  15  13  27  40  
  Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  -  3  3  -  3  3  -  6  6  
  Doctorat en Ciències del Mar  8  5  13  4  3  7  10  6  16  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  -  4  4  1  6  7  1  8  9  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  1  1  2  -  -  -  -  1  1  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  2  5  7  4  6  10  3  7  10  
  Doctorat en Anàlisi Estructural  -  9  9  1  11  12  -  6  6  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  -  1  1  -  1  1  2  12  14  
     23  58  81  22  59  81  42  112  154  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  2  13  15  5  13  18  3  21  24  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  1  -  1  -  -  -  1  1  2  
  Doctorat en Sostenibilitat  3  2  5  14  14  28  12  21  33  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  3  1  4  3  6  9  3  6  9  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering  2  -  2  -  1  1  -  -  -  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  2  7  9  3  3  6  7  8  15  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  2  9  11  1  19  20  2  12  14  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  1  3  4  1  6  7  -  3  3  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  5  5  10  4  3  7  5  10  15  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  3  2  5  3  3  6  4  7  11  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  1  -  1  -  2  2  1  2  3  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  1  4  5  1  4  5  -  8  8  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -  4  4  -  2  2  -  7  7  
  Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  1  4  5  2  10  12  2  19  21  
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  9  44  53  7  20  27  17  20  37  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  5  5  10  1  1  2  -  -  -  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  1  5  6  -  5  5  2  10  12  
     42  108  150  45  112  157  59  155  214  
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  1  3  4  1  1  2  -  -  -  
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  2  23  25  8  18  26  7  29  36  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  -  2  2  -  2  2  -  2  2  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  2  10  12  2  27  29  2  25  27  
  Doctorat en Computació  1  7  8  1  9  10  3  9  12  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  1  3  4  -  2  2  3  11  14  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  3  15  18  5  21  26  6  26  32  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  1  8  9  -  4  4  4  12  16  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  -  3  3  -  5  5  -  5  5  
  TOTAL  11  74  85  17  89  106  25  119  144  
  TOTAL UPC  117  296  413  135  333  468  202  498  700  
  Dades a juny 2016