UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.1 Estudiantat de nou ingrés en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat de nou ingrés en programes de doctorat distribuït per àmbit, programa i gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                       
  Nom programa 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  3  5  8  3  4  7  -  2  2  
  Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  5  -  5  2  4  6  3  4  7  
  Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  2  1  3  -  8  8  7  5  12  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics  8  4  12  5  6  11  7  5  12  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  5  7  12  11  16  27  15  15  30  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  6  6  12  13  7  20  5  5  10  
  Doctorat en Urbanisme  2  6  8  13  3  16  6  9  15  
     31  29  60  47  48  95  43  45  88  
  CIÈNCIES                    
  Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  -  4  4  1  8  9  1  5  6  
  Doctorat en Enginyeria Òptica  1  5  6  2  7  9  1  2  3  
  Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  4  3  7  7  5  12  6  7  13  
  Doctorat en Física Computacional i Aplicada  2  6  8  1  12  13  3  12  15  
  Doctorat en Fotònica  5  18  23  8  19  27  11  29  40  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada  3  3  6  6  9  15  10  10  20  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  4  2  6  4  4  8  2  5  7  
  Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  -  -  -  -  -  -  
     20  44  64  29  64  93  34  70  104  
  ENGINYERIA CIVIL                    
  Doctorat en Anàlisi Estructural  1  11  12  -  6  6  1  2  3  
  Doctorat en Ciències del Mar  4  3  7  10  6  16  5  3  8  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental  4  6  10  3  7  10  12  12  24  
  Doctorat en Enginyeria Civil  2  14  16  6  19  25  4  15  19  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció  5  5  10  7  20  27  3  9  12  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny  5  10  15  13  27  40  4  8  12  
  Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  1  6  7  1  8  9  -  -  -  
  Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  -  1  1  2  12  14  1  7  8  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  -  3  3  -  6  6  1  4  5  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  -  -  -  -  1  1  1  3  4  
     22  59  81  42  112  154  32  63  95  
  ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  7  20  27  17  20  37  8  16  24  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  5  13  18  3  21  24  4  24  28  
  Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions  -  -  -  -  -  -  -  3  3  
  Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  3  6  9  3  6  9  3  4  7  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica  3  3  6  7  8  15  3  3  6  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  4  3  7  5  10  15  4  1  5  
  Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica  1  19  20  2  12  14  1  8  9  
  Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  2  10  12  2  19  21  3  13  16  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  1  4  5  -  8  8  3  1  4  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -  2  2  -  7  7  -  10  10  
  Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  -  2  2  1  2  3  2  1  3  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers  3  3  6  4  7  11  3  3  6  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  -  5  5  2  10  12  1  3  4  
  Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  1  6  7  -  3  3  -  3  3  
  Doctorat en Sostenibilitat  14  14  28  12  21  33  7  11  18  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  -  -  1  1  2  -  1  1  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
     45  112  157  59  155  214  42  105  147  
  ENGINYERIA DE LES TIC                    
  Doctorat en Arquitectura de Computadors  8  18  26  7  29  36  5  30  35  
  Doctorat en Computació  1  9  10  3  9  12  -  3  3  
  Doctorat en Enginyeria Electrònica  2  27  29  2  25  27  -  10  10  
  Doctorat en Enginyeria Telemàtica  -  4  4  4  12  16  4  20  24  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial  -  2  2  3  11  14  -  3  3  
  Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  5  21  26  6  26  32  3  22  25  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  -  2  2  -  2  2  1  -  1  
  Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  -  5  5  -  5  5  1  -  1  
  Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL  17  89  106  25  119  144  14  88  102  
  TOTAL UPC  135  333  468  202  498  700  165  371  536  
  Dades a juny 2017