UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de l'Energia (Pla 2013)

Centre Docent: Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  606060--
Preinscripció  6671147--
Preinscripció vs oferta  110%118,3%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  71418--
Homes  274278--
Total  345696--
Estudiantat TOTAL Dones  72026--
Homes  3467111--
Total  4187137--
EETC  --108,5--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.675,53.912,56.508,5--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.675,53.872,56.448,5--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  04055--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  005--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,64547,5--
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -96,3%98,9%98,9%-
Taxa de rendiment (%)  -93,1%95,5%96,5%-
Taxa d'abandonament (%)  ---19,1%-
Taxa de graduació (%)  ---42,6%-
Taxa d'eficicència (%)  --100%99,4%-
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  311-11-
Homes  1035-35-
Total  1346-46-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --2,920%326,6%3,242,1%--
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,513,3%3,635%3,743,3%--

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  466,7%----

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
  • (*) Dades disponibles properament