UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Centre Docent:
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  -4570-70
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -176%155,7%141,4%144,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -506,7%757,1%787,1%695,7%
Nota de tall (assignació juliol)  -6,87,28,28,6
Via Accés  PAU o assimilats  -65,2%71,1%81,9%71,8%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -2,2%0%--
CFGS o assimilats  -10,9%6,6%5,6%9,9%
PAU amb carrera començada  -17,4%17,1%9,7%15,5%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -4,3%1,3%2,8%-
Altres vies  -0%3,9%-2,8%
Nota Accés 5-6  -0%23,7%1,4%2,8%
6-7  -23,9%7,9%6,9%1,4%
7-8  -28,3%26,3%19,4%11,3%
8-9  -17,4%23,7%27,8%29,6%
>9  -30,4%18,4%44,4%54,9%
Preferència 1a  ---93,1%94,4%
2a  ---6,9%4,2%
3a  -----
4a  ----1,4%
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -3363
Homes  -43736972
Total  -46767575
Estudiantat TOTAL Dones  -36117
Homes  -43117166207
Total  -46123177214
EETC  -44,1121,4175,6204,2
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -2.6467.28410.53612.252
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -2.6467.10410.08011.514
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -0180444702
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -001236
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -57,559,259,557,3
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --817574
% Aptes FI tp  --50,6%52%74,3%
% Aptes FI tp+1  --27,2%26,7%ND
% No Aptes 1r  --9,9%4%2,7%
% No Aptes FI  --2,5%-ND
Altres (2)  --9,9%17,3%ND
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -88,9%83,4%83,4%-
Taxa de rendiment (%)  -86,9%79,4%80,9%-
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  ----99,4%
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,318,3%3,714,1%----
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --416,7%3,920,8%----

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
 • (*) Dades disponibles properament
Per més informació sobre els indicadors de satisfacció pel Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs podeu consultar http://www.citm.upc.edu/cat/estudis/grau-videojocs-bcn/informacio-academica/