UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Centre Docent: Escola d'Administració d'Empreses
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  100130130130150
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  69%33,8%44,6%38,5%42,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  204%135,4%160%176,2%211,3%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  83,9%84,6%76%82,4%84,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -0,8%---
CFGS o assimilats  9,3%8,6%16%9,2%9%
PAU amb carrera començada  4,2%6%5%7%6,6%
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,5%-2%1,4%-
Altres vies  --1%--
Nota Accés 5-6  38,1%32,5%-23,9%31,2%
6-7  31,4%14,5%-14,8%18,8%
7-8  14,4%31,6%-24,6%16,4%
8-9  8,5%9,4%-19,7%17,2%
>9  7,6%12%-16,9%16,4%
Preferència 1a  92,4%90,6%-91,6%93,4%
2a  4,2%4,3%-4,2%2,5%
3a  -3,4%-2,8%0,8%
4a  3,4%1,7%-1,4%0,8%
5a  ----0,8%
6a  ----0,8%
7a  ----0,8%
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  4143394446
Homes  94917510487
Total  135134114148133
Estudiantat TOTAL Dones  165169154160171
Homes  388385375374351
Total  553554529534522
EETC  511,5506,8492,4616,2481,2
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  30.69030.40529.54136.96928.872
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  27.47427.16526.64632.73626.040
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.3402.3342.0373.1922.088
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  576594624663540
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  300312234378204
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  55,555,255,869,156,8
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  149150135130110
% Aptes FI tp  1,3%72%65,9%71,5%-
% Aptes FI tp+1  66,4%6,7%18,5%-2,7%
% No Aptes 1r  -3,3%---
% No Aptes FI  21,5%-6,7%--
Altres (2)  10,1%18%8,9%28,5%97,3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,6%88,2%91,1%85,4%85,8%
Taxa de rendiment (%)  79,2%82,1%84,9%81,5%65,8%
Taxa d'abandonament (%)  23,9%25,4%26,4%31%28,4%
Taxa de graduació (%)  49,2%42,1%45%43,6%45,7%
Taxa d'eficicència (%)  92,7%92,3%89,7%90%93,1%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  1727292219
Homes  4254575653
Total  5981867872
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----------
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,6100%4,6100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  70,8%100%94,1%100%89,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  43,5%100%58,8%100%52,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,4100%5,2100%5,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,8100%4,2100%5,194,7%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).