UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Centre Docent: Escola d'Administració d'Empreses
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  130100130130130
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  60%69%33,8%44,6%38,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  196,2%204%135,4%160%176,2%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  81,1%83,9%84,6%76%82,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,5%-0,8%--
CFGS o assimilats  7,6%9,3%8,6%16%9,2%
PAU amb carrera començada  9,8%4,2%6%5%7%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -2,5%-2%1,4%
Altres vies  ---1%-
Nota Accés 5-6  21,2%38,1%32,5%-23,9%
6-7  35,6%31,4%14,5%-14,8%
7-8  21,2%14,4%31,6%-24,6%
8-9  12,1%8,5%9,4%-19,7%
>9  9,8%7,6%12%-16,9%
Preferència 1a  84,9%92,4%90,6%-91,6%
2a  5,3%4,2%4,3%-4,2%
3a  3,8%-3,4%-2,8%
4a  4,6%3,4%1,7%-1,4%
5a  1,5%----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  4841433943
Homes  109949175104
Total  157135134114147
Estudiantat TOTAL Dones  149165169154157
Homes  378388385375368
Total  527553554529525
EETC  501,6511,5506,8492,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  30.09330.69030.40529.541-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  26.77527.47427.16526.646-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.2502.3402.3342.037-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  690576594624-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  378300312234-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  57,155,555,255,8-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  149150135130109
% Aptes FI tp  1,3%72%65,9%71,5%-
% Aptes FI tp+1  66,4%6,7%18,5%--
% No Aptes 1r  -3,3%---
% No Aptes FI  21,5%-6,7%--
Altres (2)  10,1%18%8,9%28,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  87%88,6%88,2%91,1%85,4%
Taxa de rendiment (%)  76,8%79,2%82,1%84,9%81,5%
Taxa d'abandonament (%)  25,6%23,9%25,4%26,4%31%
Taxa de graduació (%)  46,6%49,2%42,1%45%43,6%
Taxa d'eficicència (%)  90,8%92,7%92,3%89,7%90%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  2517272922
Homes  5242545756
Total  7759818678
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----------
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4,6100%4,6100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  70,8%100%94,1%100%89,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  43,5%100%58,8%100%52,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,4100%5,2100%5,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,8100%4,2100%5,194,7%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).