UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Administraci�� i Direcci�� d'Empreses

Centre Docent: Centre Universitari Euncet
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  50455090100
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  56%71,1%52%31,1%53%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  254%380%342%366,7%393%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  67,4%64,4%67,8%70,6%73%
Llicenciats, diplomats o assimilats  --0,9%--
CFGS o assimilats  17,4%23,3%13%18,4%12,8%
PAU amb carrera començada  8,7%10%14,8%8,3%10,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  4,4%1,1%3,5%2,8%2%
Altres vies  2,2%1,1%--1,4%
Nota Accés 5-6  21,7%21,1%21,7%-10,8%
6-7  32,6%35,6%27,8%-21,6%
7-8  28,3%18,9%19,1%-26,4%
8-9  10,9%14,4%17,4%-23%
>9  6,5%10%13,9%-18,2%
Preferència 1a  93,5%96,7%89,5%-84,4%
2a  2,2%-7%-10,2%
3a  -1,1%2,6%-2%
4a  4,4%1,1%0,9%-2%
5a  -----
6a  -1,1%---
7a  ----1,4%
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1744464553
Homes  5159746998
Total  68103120114151
Estudiantat TOTAL Dones  86109125147173
Homes  195200220243278
Total  281309345390451
EETC  222,1250,4285,7326,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.32615.02417.14219.566-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.70013.72215.60018.294-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.0808461.224954-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  426294204258-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  12016211460-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  47,448,649,750,2-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  654992115112
% Aptes FI tp  40%91,8%63%54,8%77,7%
% Aptes FI tp+1  46,2%4,1%4,4%3,5%-
% No Aptes 1r  1,5%-3,3%3,5%7,1%
% No Aptes FI  3,1%4,1%3,3%--
Altres (2)  9,2%-26,1%38,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  89,4%90,4%87,1%90,6%87%
Taxa de rendiment (%)  85%85,2%82,2%86,8%83,9%
Taxa d'abandonament (%)  34,6%20,5%17,4%22,6%29,5%
Taxa de graduació (%)  54,3%63,9%56,5%58,3%41%
Taxa d'eficicència (%)  93,4%93,2%94,3%91,2%90,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  17171098
Homes  5434291627
Total  7151392535
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -----
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -----
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----------
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%5100%4,8100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  86,5%100%94,4%100%94,6%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  49%100%50%100%51,4%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%5,4100%5,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,6100%4,4100%5,6100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).