UPC    Acreditació de les titulacions

Centre Docent: Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica
Tipus titulació:
Nombre de crèdits:

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Accés Oferta de places  303030--
Preinscripció  656071--
Preinscripció vs oferta  216,7%200%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1211---
Homes  2221---
Total  3432---
Estudiantat TOTAL Dones  2626---
Homes  4945---
Total  7571---
EETC  56,1-44,7--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.653,53.369,5---
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.471,53.258---
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  182111,5---
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00---
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00---
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,747---
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98%96%99,6%98,6%97,8%
Taxa de rendiment (%)  80%92%81,2%96,2%97,8%
Taxa d'abandonament (%)  12,5%25,8%5,9%2,9%-
Taxa de graduació (%)  50%35,5%88,2%61,8%-
Taxa d'eficicència (%)  93,4%93,8%95,8%100%-
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Titulats Dones  4127--
Homes  72210--
Total  113417--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  440,9%4,326,7%4,113,5%----
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,234,2%4,129,4%4,311,3%----

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera  ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives  ------
Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2003-2004
Edició 2008
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt en desacord) - 5 (Molt d'acord).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
  • (*) Dades disponibles properament