UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Sostenibilitat

Centre Docent: Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2007-2008
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  51---
Homes  51---
Total  102---
EETC  4,40,8---
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  23545---
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2050---
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  3045---
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00---
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00---
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  23,522,5---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%100%--
Taxa de rendiment (%)  90,9%80,8%50%--
Taxa d'abandonament (%)  11,1%7,4%---
Taxa de graduació (%)  69,4%85,2%---
Taxa d'eficicència (%)  96,9%91,4%80%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  123---
Homes  1241--
Total  2471--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 191291-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11---
No Doctor  22---
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor -1---
No Doctor  -1---
Altres  Doctor 223--
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 75,6%78,6%85,7%100%-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,6%2%---
No Doctor  13%5,8%---
Lectors  Doctor 5,2%----
Associats  Doctor -3,9%---
No Doctor  -2%---
Altres  Doctor 3,5%7,8%14,3%--
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  3,5%5,8%3,6%--
Tram VIU  82,6%88,3%89,3%100%-
Tram NO VIU  13,9%5,8%7,1%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  28,7%40,3%10,7%--
Tram VIU  65,2%55,8%85,7%100%-
Tram NO VIU  6,1%3,9%3,6%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,310,2%2,941,7%------
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,78%3,734,1%------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --76,7%100%91,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --23,3%100%33,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,9100%5,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,2100%4,6100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament