UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Paisatgisme

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2019-2020
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  --505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  --36%38%82%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  --154%224%372%
Nota de tall (assignació juliol)  --555
Via Accés  PAU o assimilats  --36,8%60,6%52,9%
Llicenciats, diplomats o assimilats  ----7,8%
CFGS o assimilats  --36,8%33,3%23,5%
PAU amb carrera començada  --21%6,1%9,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ----3,9%
Altres vies  --5,3%-2%
Nota Accés 5-6  --31,6%30,3%11,8%
6-7  --36,8%24,2%39,2%
7-8  --10,5%21,2%23,5%
8-9  --5,3%15,2%15,7%
>9  --15,8%9,1%9,8%
Preferència 1a  --100%81,8%84%
2a  ---12,1%8%
3a  ---3%4%
4a  ---3%2%
5a  -----
6a  ----2%
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  --131223
Homes  --92230
Total  --223453
Estudiantat TOTAL Dones  --132240
Homes  --103256
Total  --235496
EETC  --19,346,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --1.1582.772-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --1.1582.736-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --036-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --00-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --00-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --50,351,3-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  ---2027
% Aptes FI tp  ---75%55,6%
% Aptes FI tp+1  ---10%-
% No Aptes 1r  ---10%14,8%
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  ---5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---94%83,1%
Taxa de rendiment (%)  ---89,1%77,5%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---35
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1-
No Doctor  ---32
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ---23
No Doctor  ---213
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---15,5%15,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---15,5%-
No Doctor  ---39,4%24,3%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ---12,7%4,9%
No Doctor  ---16,9%55,3%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---52,1%72,9%
Tram VIU  ---32,4%25,7%
Tram NO VIU  ---15,5%1,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---87,3%84,5%
Tram VIU  ---5,6%9,9%
Tram NO VIU  ---7%5,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ------3,551,4%439,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ------3,839%3,933,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).