UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de ci��ncies agron��miques

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2018-2019
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -60606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -50%51,7%51,7%46,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -145%151,7%193,3%163,3%
Nota de tall (assignació juliol)  -5555
Via Accés  PAU o assimilats  -58,8%63,6%71,8%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -2,9%---
CFGS o assimilats  -23,5%21,2%15,4%-
PAU amb carrera començada  -8,8%12,1%7,7%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -2,9%-5,1%-
Altres vies  -2,9%3%--
Nota Accés 5-6  -17,6%15,2%23,1%-
6-7  -14,7%27,3%18%-
7-8  -14,7%30,3%15,4%-
8-9  -11,8%12,1%15,4%-
>9  -41,2%15,2%28,2%-
Preferència 1a  -91,2%87,9%92,3%-
2a  -8,8%9,1%2,6%-
3a  -----
4a  --3%5,1%-
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -351720-
Homes  -492523-
Total  -844243-
Estudiantat TOTAL Dones  -374765-
Homes  -506984-
Total  -87116149-
EETC  -66,390,6119,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -3.9785.4367.176-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -3.9664.9266.696-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -6504366-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -00114-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -660-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -45,746,948,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  ---5028
% Aptes FI tp  ---54%53,6%
% Aptes FI tp+1  ---28%7,1%
% No Aptes 1r  ---6%14,3%
% No Aptes FI  ---6%-
Altres (2)  ---6%25%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---73,9%84,5%
Taxa de rendiment (%)  ---70,4%80,5%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --162829
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --445
No Doctor  --366
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor --5615
No Doctor  --3812
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --41,6%52,4%46,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --22,6%12%12%
No Doctor  --9,6%13%9%
Lectors  Doctor ----0,6%
Associats  Doctor --17,6%12%18,4%
No Doctor  --8,7%10,6%12,5%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --28,8%25,2%33,9%
Tram VIU  --59,9%70%60,3%
Tram NO VIU  --11,3%4,8%5,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --60,5%47,6%53,8%
Tram VIU  --32,6%43,6%38%
Tram NO VIU  --6,9%8,7%8,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ------3,547,8%3,643,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ------444,4%3,936,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).