UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de ci��ncies agron��miques

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2018-2019
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -60606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -50%51,7%51,7%46,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -145%151,7%193,3%163,3%
Nota de tall (assignació juliol)  -5555
Via Accés  PAU o assimilats  -58,8%63,6%71,8%59,3%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -2,9%--5,1%
CFGS o assimilats  -23,5%21,2%15,4%13,6%
PAU amb carrera començada  -8,8%12,1%7,7%15,2%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -2,9%-5,1%3,4%
Altres vies  -2,9%3%-3,4%
Nota Accés 5-6  -17,6%15,2%23,1%13,6%
6-7  -14,7%27,3%18%28,8%
7-8  -14,7%30,3%15,4%18,6%
8-9  -11,8%12,1%15,4%18,6%
>9  -41,2%15,2%28,2%18,6%
Preferència 1a  -91,2%87,9%92,3%84,5%
2a  -8,8%9,1%2,6%5,2%
3a  ----5,2%
4a  --3%5,1%5,2%
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -25172022
Homes  -40272441
Total  -65444463
Estudiantat TOTAL Dones  -36476566
Homes  -506984100
Total  -86116149166
EETC  -66,390,6120,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -3.9785.4367.256,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -3.9664.9266.776,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -6504366-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -00114-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -660-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -45,746,948,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --502931
% Aptes FI tp  --54%58,6%51,6%
% Aptes FI tp+1  --28%10,3%-
% No Aptes 1r  --6%13,8%16,1%
% No Aptes FI  --6%--
Altres (2)  --6%17,2%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --73,9%85%82,8%
Taxa de rendiment (%)  --70,4%81,1%79,4%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  ----98,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  ----5
Homes  ----8
Total  ----13
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -16282928
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -4455
No Doctor  -3667
Lectors  Doctor ---11
Associats  Doctor -561517
No Doctor  -381218
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -41,6%52,4%46,9%38,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -22,6%12%12%12,9%
No Doctor  -9,6%13%9%8,6%
Lectors  Doctor ---0,6%0,4%
Associats  Doctor -17,6%12%18,4%19,3%
No Doctor  -8,7%10,6%12,5%18,8%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----0,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -28,8%25,2%33,9%40,7%
Tram VIU  -59,9%70%60,3%56,2%
Tram NO VIU  -11,3%4,8%5,8%3,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -60,5%47,6%53,8%61,3%
Tram VIU  -32,6%43,6%38%30,1%
Tram NO VIU  -6,9%8,7%8,2%8,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,547,8%3,643,7%3,642,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----444,4%3,936,9%3,934,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).