UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes Biol��gics

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  110%86%62%70%104%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  396%358%408%506%672%
Nota de tall (assignació juliol)  55,46,478,9
Via Accés  PAU o assimilats  76,3%87,5%72,6%80%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  ---1,8%-
CFGS o assimilats  11,9%6,2%13,7%14,6%-
PAU amb carrera començada  10,2%4,2%5,9%3,6%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  1,7%2,1%7,8%--
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -2,1%3,9%1,8%-
6-7  6,8%10,4%17,6%3,6%-
7-8  23,7%10,4%25,5%18,2%-
8-9  32,2%39,6%21,6%21,8%-
>9  37,3%37,5%31,4%54,6%-
Preferència 1a  76,3%72,9%80,4%65,4%-
2a  6,8%6,2%9,8%7,3%-
3a  5,1%10,4%2%7,3%-
4a  1,7%2,1%3,9%1,8%-
5a  1,7%4,2%2%5,4%-
6a  6,8%2,1%-5,4%-
7a  1,7%2,1%-3,6%-
8a  --2%3,6%-
Estudiantat NOU Dones  28253935-
Homes  32281523-
Total  60535458-
Estudiantat TOTAL Dones  117105104111-
Homes  1131059095-
Total  230210194206-
EETC  177,5164,6156,2174,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  10.6529.8739.37210.443-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  9.1348.6978.4789.789-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.242942720564-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  21619815066-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  60362424-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,34748,350,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4552575048
% Aptes FI tp  24,4%36,5%43,9%58%75%
% Aptes FI tp+1  26,7%25%22,8%20%4,2%
% No Aptes 1r  22,2%13,5%14%8%8,3%
% No Aptes FI  13,3%9,6%10,5%10%-
Altres (2)  13,3%15,4%8,8%4%12,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  72%77,4%81,3%81,5%90,3%
Taxa de rendiment (%)  68,5%72,7%77,8%78,2%86,8%
Taxa d'abandonament (%)  34,3%32,1%31,9%31,7%55,6%
Taxa de graduació (%)  25,4%32,1%31,9%45%33,3%
Taxa d'eficicència (%)  91,3%89%91,9%86,3%87,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  1217201716
Homes  1522171714
Total  2739373430
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4242403939
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 66666
No Doctor  55643
Lectors  Doctor 11112
Associats  Doctor 54101013
No Doctor  568911
Altres  Doctor 2233-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 71,5%70,3%60,9%58,7%54,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12,6%12,9%12,3%10,4%12,8%
No Doctor  6%5,6%5,2%6,6%3,4%
Lectors  Doctor 0,3%0,3%0,3%0,4%3,3%
Associats  Doctor 3,8%3,2%11,1%11,3%15,2%
No Doctor  4,8%6,8%8,9%11%10,6%
Altres  Doctor 1,1%0,8%1,3%1,5%-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  10,8%12,2%22,5%26,1%30,4%
Tram VIU  86,7%83,3%72,2%70%63,5%
Tram NO VIU  2,5%4,5%5,3%3,9%6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  28,8%30,3%39,7%40,9%45,3%
Tram VIU  62,8%57%50,3%51,7%41%
Tram NO VIU  8,4%12,6%10%7,3%13,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,342,1%3,351,6%3,447,8%3,449,5%3,543,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,839,4%3,846%3,844,8%3,945,7%3,936,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,641,2%3,322,9%436,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,5100%5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,644,1%3,622,9%3,342,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%47,1%50%22,9%28,6%42,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  68,8%47,1%87,5%22,9%42,9%42,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----100%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).