UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes Biol��gics

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  110%86%62%70%104%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  396%358%408%506%672%
Nota de tall (assignació juliol)  55,46,478,9
Via Accés  PAU o assimilats  76,3%87,5%72,6%80%92,7%
Llicenciats, diplomats o assimilats  ---1,8%-
CFGS o assimilats  11,9%6,2%13,7%14,6%5,4%
PAU amb carrera començada  10,2%4,2%5,9%3,6%1,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  1,7%2,1%7,8%--
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -2,1%3,9%1,8%-
6-7  6,8%10,4%17,6%3,6%-
7-8  23,7%10,4%25,5%18,2%-
8-9  32,2%39,6%21,6%21,8%14,6%
>9  37,3%37,5%31,4%54,6%85,4%
Preferència 1a  76,3%72,9%80,4%65,4%67,3%
2a  6,8%6,2%9,8%7,3%5,4%
3a  5,1%10,4%2%7,3%14,6%
4a  1,7%2,1%3,9%1,8%3,6%
5a  1,7%4,2%2%5,4%3,6%
6a  6,8%2,1%-5,4%1,8%
7a  1,7%2,1%-3,6%1,8%
8a  --2%3,6%1,8%
Estudiantat NOU Dones  2825393534
Homes  3228152323
Total  6053545857
Estudiantat TOTAL Dones  117105104112120
Homes  113105909587
Total  230210194207207
EETC  177,5164,6156,2175,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  10.6529.8739.37210.551,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  9.1348.6978.4789.897,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.242942720564-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  21619815066-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  60362424-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,34748,351-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  5257504853
% Aptes FI tp  36,5%43,9%58%77,1%58,5%
% Aptes FI tp+1  25%22,8%20%6,2%-
% No Aptes 1r  13,5%14%8%8,3%11,3%
% No Aptes FI  9,6%10,5%10%--
Altres (2)  15,4%8,8%4%8,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  77,4%81,3%81,5%90,6%79,4%
Taxa de rendiment (%)  72,7%77,8%78,2%87,1%77%
Taxa d'abandonament (%)  32,1%31,9%31,7%55,6%56,9%
Taxa de graduació (%)  32,1%31,9%45%33,3%25,5%
Taxa d'eficicència (%)  89%91,9%86,3%87,8%92,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  1720171614
Homes  2217171415
Total  3937343029
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4240393937
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 66666
No Doctor  56433
Lectors  Doctor 11124
Associats  Doctor 410101314
No Doctor  6891113
Altres  Doctor 233--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 70,3%60,9%58,7%54,1%46,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12,9%12,3%10,4%12,8%13,1%
No Doctor  5,6%5,2%6,6%3,4%3,2%
Lectors  Doctor 0,3%0,3%0,4%3,3%4,2%
Associats  Doctor 3,2%11,1%11,3%15,2%17,6%
No Doctor  6,8%8,9%11%10,6%14,6%
Altres  Doctor 0,8%1,3%1,5%--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  12,2%22,5%26,1%30,4%37%
Tram VIU  83,3%72,2%70%63,5%59,9%
Tram NO VIU  4,5%5,3%3,9%6%3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  30,3%39,7%40,9%45,3%52,6%
Tram VIU  57%50,3%51,7%41%39,2%
Tram NO VIU  12,6%10%7,3%13,6%8,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,351,6%3,447,8%3,449,5%3,543,4%3,545,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,846%3,844,8%3,945,7%3,936,8%3,835,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,322,9%436,4%3,220%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%5100%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,622,9%3,342,4%3,524%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%22,9%28,6%42,4%33,3%24%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  87,5%22,9%42,9%42,4%33,3%24%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%76,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --100%100%769,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --6100%5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4100%4,2100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).