UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  2020202020
Preinscripció  141417919
Preinscripció vs oferta  70%70%85%45%95%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  66745
Homes  31368
Total  97101013
Estudiantat TOTAL Dones  810877
Homes  634711
Total  1413121418
EETC  9,589,36,96,7
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  570480560415400
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  545475555415400
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  250000
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  05000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00500
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,736,946,729,622,2
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,2%99,1%95,7%99,1%96,2%
Taxa de rendiment (%)  93%99,1%92,7%99,1%91,6%
Taxa d'abandonament (%)  0%0%11,1%28,6%0%
Taxa de graduació (%)  80%75%88,9%71,4%80%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%97,3%100%100%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  73862
Homes  24133
Total  97995
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2419181919
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 32222
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 32246
No Doctor  22321
Altres  Doctor 11--1
No Doctor  ---1-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 89,1%84,6%80,7%76,4%73,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,3%3,2%2,6%3,1%2%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 4%3,5%10,4%11,3%16,7%
No Doctor  1,9%5,5%6,3%2,1%3,1%
Altres  Doctor 1,6%3,2%--4,8%
No Doctor  ---5,1%-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  7,6%12,2%16,7%20,5%24,5%
Tram VIU  92,4%87,8%81,8%79,5%75,5%
Tram NO VIU  --1,5%--
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  12,7%16,9%20,8%25,1%26,8%
Tram VIU  78,2%67,9%64,9%70%69,8%
Tram NO VIU  9,1%15,2%14,3%5%3,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,131,8%468,6%4,340,4%4,453,8%4,664,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,339,1%4,359,8%4,334%4,939,8%4,557,4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,342,9%--344,4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  342,9%--455,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  33,3%42,9%--80%55,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%42,9%--100%55,6%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----0%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).