UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  2020202020
Preinscripció  241414179
Preinscripció vs oferta  120%70%70%85%45%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  76674
Homes  53136
Total  12971010
Estudiantat TOTAL Dones  981086
Homes  66343
Total  151413129
EETC  10,79,589,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  640570480560-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  640545475555-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  02500-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0050-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0005-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,740,736,946,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%99,2%99,1%95,7%99,1%
Taxa de rendiment (%)  100%93%99,1%92,7%99,1%
Taxa d'abandonament (%)  0%0%0%11,1%28,6%
Taxa de graduació (%)  85,7%80%75%88,9%71,4%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%100%97,3%100%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  57386
Homes  52413
Total  109799
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1924191819
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 23222
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 13224
No Doctor  22232
Altres  Doctor 111--
No Doctor  ----1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 89,2%89,1%84,6%80,7%76,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,5%3,3%3,2%2,6%3,1%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 0,7%4%3,5%10,4%11,3%
No Doctor  6,8%1,9%5,5%6,3%2,1%
Altres  Doctor 0,7%1,6%3,2%--
No Doctor  ----5,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  8,3%7,6%12,2%16,7%20,5%
Tram VIU  91,7%92,4%87,8%81,8%79,5%
Tram NO VIU  ---1,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  11,4%12,7%16,9%20,8%25,1%
Tram VIU  69,9%78,2%67,9%64,9%70%
Tram NO VIU  18,8%9,1%15,2%14,3%5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,959,3%4,131,8%468,6%4,340,4%4,453,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,153,7%4,339,1%4,359,8%4,334%4,939,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --2,342,9%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --342,9%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --33,3%42,9%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --66,7%42,9%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----0%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).