UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos

Centre Docent: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  2020202020
Preinscripció  2023302414
Preinscripció vs oferta  100%115%150%120%70%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  25876
Homes  51753
Total  7615129
Estudiantat TOTAL Dones  26997
Homes  52766
Total  78161513
EETC  5,86,812,310,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  350410740620-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  350395740620-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  01500-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5051,346,341,3-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -97,1%100%100%99,2%
Taxa de rendiment (%)  -95,7%100%100%93%
Taxa d'abandonament (%)  ---0%0%
Taxa de graduació (%)  ---85,7%80%
Taxa d'eficicència (%)  -100%100%100%100%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -1557
Homes  -4252
Total  -57109
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -18151823
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1112
No Doctor  ---11
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -1123
No Doctor  -2322
Altres  Doctor -2212
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -92,2%86,7%83,8%87,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1,5%1,5%1,7%1,7%
No Doctor  ---0,7%1,6%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -0,8%0,7%1,5%4%
No Doctor  -2,2%8,8%6,8%1,9%
Altres  Doctor -3,3%2,2%5,4%3,6%
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -4,5%11%8,3%7,6%
Tram VIU  -94,5%89%91,7%92,4%
Tram NO VIU  -1%---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -7,3%11,8%11,4%12,7%
Tram VIU  -88,7%84,7%69,9%78,2%
Tram NO VIU  -3,9%3,4%18,8%9,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----4,677,8%3,959,3%4,131,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----4,865,1%4,153,7%4,339,1%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,540%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,540%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----50%40%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----75%40%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament