UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Òptica i Optometria (Pla 2020)

Centre Docent: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2020-2021
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  --909090
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  --86,7%115,6%118,9%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  --431,1%516,7%601,1%
Nota de tall (assignació juliol)  --7,28,28,7
Via Accés  PAU o assimilats  --69,3%73,4%79,1%
Llicenciats, diplomats o assimilats  --1,1%1,1%3,3%
CFGS o assimilats  --23,9%22,3%12,1%
PAU amb carrera començada  --5,7%1,1%3,3%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ---1,1%1,1%
Altres vies  ---1,1%1,1%
Nota Accés 5-6  --1,1%1,1%1,1%
6-7  --20,4%2,1%1,1%
7-8  --27,3%27,7%5,5%
8-9  --25%27,7%31,9%
>9  --26,1%41,5%60,4%
Preferència 1a  --81,8%64,5%83,3%
2a  --4,6%10,8%4,4%
3a  --5,7%5,4%2,2%
4a  --3,4%4,3%3,3%
5a  ---2,2%1,1%
6a  --2,3%6,4%-
7a  --2,3%2,2%2,2%
8a  ---4,3%3,3%
Estudiantat NOU Dones  --727375
Homes  --151716
Total  --879091
Estudiantat TOTAL Dones  --82143187
Homes  --183143
Total  --100174230
EETC  --92,4160218,7
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --5.5449.60013.119
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --5.5449.03612.417
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --0564642
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --0060
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --55,455,557
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  ----87
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  ----10,3%
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  ----89,7%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---77,9%83,3%
Taxa de rendiment (%)  ---73,5%74,8%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --1520-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1-
No Doctor  --13-
Lectors  Doctor --12-
Associats  Doctor --15-
No Doctor  --216-
Altres  Doctor ---1-
No Doctor  --1--
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ---79,2%50%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----2,2%
No Doctor  ---1,9%7,1%
Lectors  Doctor ---1,8%4,1%
Associats  Doctor ---8,3%11%
No Doctor  ---4,5%25%
Altres  Doctor ----0,6%
No Doctor  ---2,5%-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ---18,9%40,7%
Tram VIU  ---81,1%59,3%
Tram NO VIU  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ---20,8%57,7%
Tram VIU  ---52%31,4%
Tram NO VIU  ---27,2%11%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ------3,450,9%3,650,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ------3,931,4%4,143%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).