UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en ��ptica i Optometria (Pla 2020)

Centre Docent: Facultat d'��ptica i Optometria de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2020-2021
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  ---9090
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  ---86,7%115,6%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  ---431,1%516,7%
Nota de tall (assignació juliol)  ---7,28,2
Via Accés  PAU o assimilats  ---69,3%73,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  ---1,1%1,1%
CFGS o assimilats  ---23,9%22,3%
PAU amb carrera començada  ---5,7%1,1%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ----1,1%
Altres vies  ----1,1%
Nota Accés 5-6  ---1,1%1,1%
6-7  ---20,4%2,1%
7-8  ---27,3%27,7%
8-9  ---25%27,7%
>9  ---26,1%41,5%
Preferència 1a  ---81,8%64,5%
2a  ---4,6%10,8%
3a  ---5,7%5,4%
4a  ---3,4%4,3%
5a  ----2,2%
6a  ---2,3%6,4%
7a  ---2,3%2,2%
8a  ----4,3%
Estudiantat NOU Dones  ---7273
Homes  ---1517
Total  ---8790
Estudiantat TOTAL Dones  ---82142
Homes  ---1831
Total  ---100173
EETC  ---92,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  ---5.544-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  ---5.544-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  ---0-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  ---0-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  ---0-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  ---55,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  ----85
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  ----9,4%
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ----77,9%
Taxa de rendiment (%)  ----73,5%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ----15
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ----1
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor ----1
No Doctor  ----2
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor ----79,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ----1,9%
Lectors  Doctor ----1,8%
Associats  Doctor ----8,3%
No Doctor  ----4,5%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----2,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  ----18,9%
Tram VIU  ----81,1%
Tram NO VIU  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  ----20,8%
Tram VIU  ----52%
Tram NO VIU  ----27,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --------3,450,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --------3,931,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).