UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Òptica i Optometria (Pla 2009)

Centre Docent: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  9090---
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  104,4%88,9%---
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  346,7%358,9%---
Nota de tall (assignació juliol)  55,6---
Via Accés  PAU o assimilats  75,3%72%---
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,1%----
CFGS o assimilats  20,2%22,6%---
PAU amb carrera començada  2,2%3,2%---
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  1,1%2,2%---
Nota Accés 5-6  12,4%11,8%---
6-7  23,6%19,4%---
7-8  24,7%19,4%---
8-9  16,8%22,6%---
>9  21,3%26,9%---
Preferència 1a  88,8%90,2%---
2a  3,4%2,2%---
3a  4,5%3,3%---
4a  1,1%2,2%---
5a  -1,1%---
6a  1,1%1,1%---
7a  1,1%----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  6671---
Homes  2322---
Total  8993---
Estudiantat TOTAL Dones  283269187133-
Homes  103947043-
Total  386363257176-
EETC  347,2323,2237,3160,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  20.82919.38914.237,59.621-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  18.47717.683,513.0728.832-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.8511.344834559,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  318246184,5166,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  183115,514763-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5453,455,454,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  99818588-
% Aptes FI tp  65,7%69,1%74,1%76,1%-
% Aptes FI tp+1  12,1%9,9%7,1%6,8%-
% No Aptes 1r  7,1%12,4%5,9%5,7%-
% No Aptes FI  8,1%3,7%8,2%--
Altres (2)  7,1%4,9%4,7%11,4%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  83%88,1%87,9%91,5%91,9%
Taxa de rendiment (%)  80,6%84,7%85,8%89,7%90,7%
Taxa d'abandonament (%)  33,6%27,4%29,9%30,8%21,9%
Taxa de graduació (%)  49,1%54%53,6%59,6%69,8%
Taxa d'eficicència (%)  90,6%89,9%88,2%91,4%88%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  6051615551
Homes  1916261921
Total  7967877472
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 33322727-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 6541-
No Doctor  101099-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 59118-
No Doctor  771116-
Altres  Doctor -1---
No Doctor  2--1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 50,6%46%48,5%41,5%37%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,7%17,6%12,5%10%3,4%
No Doctor  29,3%28%29,2%25,7%31%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 2,3%4,4%5,8%12,9%8,6%
No Doctor  1,7%3,9%4%9,4%19,3%
Altres  Doctor --0,1%--
No Doctor  0,4%0,1%--0,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  6,3%10,2%10,3%22,8%28,6%
Tram VIU  90,5%83,2%82,7%76,8%64,3%
Tram NO VIU  3,2%6,7%6,9%0,4%7,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  50,3%54,1%52,4%58,7%69,6%
Tram VIU  44,4%37,6%33,8%23,7%23,8%
Tram NO VIU  5,3%8,3%13,9%17,6%6,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,654,6%3,759,7%3,665%3,756,1%3,947,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  451,1%4,154,4%4,159,4%445,1%4,240%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  425,3%4,710,1%4,336,1%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,2100%3,9100%5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,925,3%4,410,1%4,338,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  78,3%26,4%85,7%10,1%75%38,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  87%26,4%85,7%10,1%75%38,9%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  94,9%100%96,4%100%97,4%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  69,5%100%78,6%100%78,4%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,4100%5,4100%5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  5,198,3%5,1100%5,1100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).