UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Optometria i Ciències de la Visió (Pla 2012)

Centre Docent: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  2020202020
Preinscripció  3338364649
Preinscripció vs oferta  165%190%180%230%245%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  2217172324
Homes  67644
Total  2824232728
Estudiantat TOTAL Dones  2430273440
Homes  1091288
Total  3439394248
EETC  24,721,522,124,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.3861.2901.327,51.486,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.3861.2901.315,51.474,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  001212-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,833,13435,4-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,7%99,1%100%99,1%100%
Taxa de rendiment (%)  97,8%92,4%98,6%94,8%93,1%
Taxa d'abandonament (%)  50%7,7%7,1%0%0%
Taxa de graduació (%)  50%69,2%71,4%91,7%52,2%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%100%98,2%99,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  69161410
Homes  27482
Total  816202212
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 99141620
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 33133
No Doctor  55585
Lectors  Doctor 21---
Associats  Doctor 111-1
No Doctor  11134
Altres  Doctor 1221-
No Doctor  ---1-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 40,6%35,8%37,9%48,2%47,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 14,4%19,2%10,1%15,7%15,8%
No Doctor  23%25,5%27,9%19,1%22,4%
Lectors  Doctor 3,5%2,3%---
Associats  Doctor 6,4%5,6%5,8%-3,4%
No Doctor  6,4%5,6%6,2%11,1%11,2%
Altres  Doctor 5,8%6,2%12,1%3,2%-
No Doctor  ---2,7%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  14,6%11,1%12%13,8%14,6%
Tram VIU  83,7%83,9%86,1%83,9%81,6%
Tram NO VIU  1,7%5%1,9%2,3%3,9%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  51,8%57,6%54,1%51,6%54,1%
Tram VIU  48,2%42,4%45,1%47%43%
Tram NO VIU  --0,8%1,4%2,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,736%3,667,9%3,748,5%3,664,9%3,455,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,135,4%4,261,9%4,352%4,265,3%4,148,8%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,827,3%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----436,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----77,8%40,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----77,8%40,9%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament