UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Optometria i Ciències de la VisióνmCredits=120

Centre Docent: Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Nombre de crèdits:

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  2----
Homes  0----
Total  2----
EETC  -----
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  30----
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  15----
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  15----
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0----
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0----
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  15----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%---
Taxa de rendiment (%)  63,8%100%---
Taxa d'abandonament (%)  14,3%--0%-
Taxa de graduació (%)  78,6%--100%-
Taxa d'eficicència (%)  86,6%87,4%---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  621--
Homes  20---
Total  821--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 594--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1-1--
No Doctor  541--
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor 111--
No Doctor  -----
Altres  Doctor 12---
No Doctor  111--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 32,2%43,8%56,2%--
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,8%-12,5%--
No Doctor  25,4%25%6,2%--
Lectors  Doctor 2,8%----
Associats  Doctor 11,3%3,1%12,5%--
No Doctor  -----
Altres  Doctor 22,6%25%---
No Doctor  2,8%3,1%12,5%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  17%6,2%25%--
Tram VIU  83%71,9%75%--
Tram NO VIU  -21,9%---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  36,7%21,9%56,2%--
Tram VIU  63,3%71,9%43,8%--
Tram NO VIU  -6,2%---
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----------
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --88,5%100%89,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --0%100%21,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,2100%4,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,2100%4,2100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament