UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. Del Producte

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr��
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  100100100100100
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  106%117%97%100%89%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  330%337%380%422%500%
Nota de tall (assignació juliol)  55,65,86,27,7
Via Accés  PAU o assimilats  71,6%80%79,2%82,8%82,5%
Llicenciats, diplomats o assimilats  1%1%-1%-
CFGS o assimilats  14,7%13,3%11,5%10,1%6,8%
PAU amb carrera començada  11,6%2,9%8,3%3%9,7%
CFGS o assimilats amb carrera començada  1%1%1%3%1%
Altres vies  -1,9%---
Nota Accés 5-6  10,5%4,8%3,1%1%-
6-7  22,1%23,8%16,7%16,2%-
7-8  26,3%19%19,8%20,2%9,7%
8-9  22,1%16,2%18,8%20,2%17,5%
>9  19%36,2%41,7%42,4%72,8%
Preferència 1a  87,4%86,7%87,5%87,9%85,4%
2a  11,6%11,4%8,3%11,1%10,7%
3a  1%1%1%-1,9%
4a  -1%1%-1%
5a  ----1%
6a  --1%1%-
7a  --1%--
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  3641344847
Homes  6872796258
Total  104113113110105
Estudiantat TOTAL Dones  158164156169179
Homes  292292304305281
Total  450456460474460
EETC  367,8373,2371,6381-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  22.06522.39222.29622.857-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  18.84919.54219.45820.745-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.5922.1302.1061.632-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  444576624324-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  180144108156-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4949,148,648,2-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  11197102106103
% Aptes FI tp  65,8%62,9%65,7%76,4%67%
% Aptes FI tp+1  18%7,2%20,6%10,4%-
% No Aptes 1r  8,1%7,2%5,9%6,6%2,9%
% No Aptes FI  3,6%10,3%2,9%0,9%-
Altres (2)  4,5%12,4%4,9%5,7%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  83%81,2%83%88,9%85%
Taxa de rendiment (%)  80%77,9%80,5%85,9%82,4%
Taxa d'abandonament (%)  20,2%19,5%25%38,4%22,2%
Taxa de graduació (%)  51,1%50,8%49%29,1%40,4%
Taxa d'eficicència (%)  91,4%88%87%89%90,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  3228262319
Homes  4340363655
Total  7568625974
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4039444532
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9810117
No Doctor  1816161311
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 141613912
No Doctor  2226324036
Altres  Doctor -1---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 40,2%38,4%40,4%38,7%33%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,4%7,7%7%9,4%8,5%
No Doctor  24,8%21,4%21,6%17,5%14,5%
Lectors  Doctor ----1,5%
Associats  Doctor 10%9,3%7,8%5,9%7,2%
No Doctor  16,6%22,9%23,1%28,5%35,2%
Altres  Doctor -0,3%---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  26,5%32,5%30,9%34,5%44%
Tram VIU  68,2%63%61%59,8%52,5%
Tram NO VIU  5,3%4,6%8,1%5,8%3,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  66,9%69,8%65,9%66,8%71,3%
Tram VIU  22,9%21,2%25,8%25,3%19,9%
Tram NO VIU  10,2%9%8,2%7,9%8,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,432,4%3,438,3%3,432,4%3,528,8%3,226,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,834,6%3,836,3%3,833,9%3,824,1%3,621%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,614,1%2,916,7%2,712,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,6100%4,2100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  320,3%2,721,7%3,321,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  61,5%20,3%46,2%21,7%58,3%21,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  46,2%20,3%23,1%21,7%25%21,1%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --87,5%100%84,4%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --31,2%100%34,4%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --4,2100%4,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --3,5100%3,596,9%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).