UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. Del Producte

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltr��
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  100100100100100
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  106%117%97%100%89%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  330%337%380%422%500%
Nota de tall (assignació juliol)  55,65,86,27,7
Via Accés  PAU o assimilats  71,6%80%79,2%82,8%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  1%1%-1%-
CFGS o assimilats  14,7%13,3%11,5%10,1%-
PAU amb carrera començada  11,6%2,9%8,3%3%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  1%1%1%3%-
Altres vies  -1,9%---
Nota Accés 5-6  10,5%4,8%3,1%1%-
6-7  22,1%23,8%16,7%16,2%-
7-8  26,3%19%19,8%20,2%-
8-9  22,1%16,2%18,8%20,2%-
>9  19%36,2%41,7%42,4%-
Preferència 1a  87,4%86,7%87,5%87,9%-
2a  11,6%11,4%8,3%11,1%-
3a  1%1%1%--
4a  -1%1%--
5a  -----
6a  --1%1%-
7a  --1%--
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  36413448-
Homes  68727862-
Total  104113112110-
Estudiantat TOTAL Dones  158164156166-
Homes  292292303304-
Total  450456459470-
EETC  367,8373,2371,6380,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  22.06522.39222.29622.803-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  18.84919.54219.45820.691-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.5922.1302.1061.632-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  444576624324-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  180144108156-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4949,148,648,5-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  10311197102106
% Aptes FI tp  44,7%65,8%62,9%65,7%78,3%
% Aptes FI tp+1  30,1%18%7,2%20,6%8,5%
% No Aptes 1r  12,6%8,1%7,2%5,9%5,7%
% No Aptes FI  5,8%3,6%10,3%2,9%-
Altres (2)  6,8%4,5%12,4%4,9%7,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  77,5%83%81,2%83%88,4%
Taxa de rendiment (%)  75,6%80%77,9%80,5%85,3%
Taxa d'abandonament (%)  21,9%20,2%19,5%25%39,1%
Taxa de graduació (%)  40,6%51,1%50,8%49%27,6%
Taxa d'eficicència (%)  92,8%91,4%88%87%89,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  2432282622
Homes  4143403637
Total  6575686259
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4240394445
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11981011
No Doctor  1818161613
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 121416139
No Doctor  1822263240
Altres  Doctor --1--
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 41,5%40,2%38,4%40,4%38,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,8%8,4%7,7%7%9,4%
No Doctor  22,8%24,8%21,4%21,6%17,5%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 5,9%10%9,3%7,8%5,9%
No Doctor  19,9%16,6%22,9%23,1%28,5%
Altres  Doctor --0,3%--
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  25,8%26,5%32,5%30,9%34,5%
Tram VIU  69,3%68,2%63%61%59,8%
Tram NO VIU  4,9%5,3%4,6%8,1%5,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  64,8%66,9%69,8%65,9%66,8%
Tram VIU  21,3%22,9%21,2%25,8%25,3%
Tram NO VIU  13,9%10,2%9%8,2%7,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,334,2%3,432,4%3,438,3%3,432,4%3,528,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,832,4%3,834,6%3,836,3%3,833,9%3,824,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,420%3,614,1%2,916,7%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,9100%4,6100%4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,431,4%320,3%2,721,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  86,4%31,4%61,5%20,3%46,2%21,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  36,4%31,4%46,2%20,3%23,1%21,7%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----87,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----31,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).