UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria d'Automoci��

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d���Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2017-2018
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  238%194%260%188%258%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  714%750%742%702%886%
Nota de tall (assignació juliol)  7,399,799,9
Via Accés  PAU o assimilats  86%81,1%94,6%79%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,8%----
CFGS o assimilats  1,8%11,3%1,8%12,3%-
PAU amb carrera començada  5,3%3,8%-5,3%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  5,3%1,9%1,8%1,8%-
Altres vies  -1,9%1,8%1,8%-
Nota Accés 5-6  -1,9%-3,5%-
6-7  1,8%-1,8%1,8%-
7-8  8,8%-1,8%--
8-9  15,8%9,4%-1,8%-
>9  73,7%88,7%96,4%93%-
Preferència 1a  100%96,2%100%93%-
2a  -3,8%-3,5%-
3a  ---3,5%-
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  461--
Homes  59515760-
Total  63575860-
Estudiantat TOTAL Dones  4899-
Homes  60105151201-
Total  64113160210-
EETC  55,3106154,3203,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.3186.358,59.25512.214,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.3186.040,58.54411.569,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0318670,5505,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0040,5139,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,856,357,858,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  --615657
% Aptes FI tp  --59%75%77,2%
% Aptes FI tp+1  --21,3%10,7%-
% No Aptes 1r  --4,9%3,6%3,5%
% No Aptes FI  --8,2%3,6%-
Altres (2)  --6,6%7,1%19,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --85,1%84,5%91%
Taxa de rendiment (%)  --82,6%82%89,9%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --61016
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --146
No Doctor  --111
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --322
No Doctor  --41010
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --45%44,3%48,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --9,4%13,3%23%
No Doctor  --10%0,9%1,2%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --13,1%7,2%5,2%
No Doctor  --22,5%34,3%21,7%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --35,6%41,6%31%
Tram VIU  --64,4%50,3%60,7%
Tram NO VIU  ---8,1%8,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --55%55,7%56,7%
Tram VIU  --19%31,1%34,2%
Tram NO VIU  --26%13,1%9,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,767,2%3,659,8%3,651,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,963%3,958,6%3,847,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).