UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Qu��mica

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d���Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  2726353624
Homes  4343474929
Total  7069828553
EETC  62,756,663,577,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.7623.3963.8104.626-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.3662.8323.2884.134-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  336420360288-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  481269678-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  121866126-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,752,250,854,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  90,6%87,4%87%91,5%86,1%
Taxa de rendiment (%)  85,2%82,6%82,9%88,2%82%
Taxa d'abandonament (%)  45,2%35,5%51,3%36,2%28,6%
Taxa de graduació (%)  32,3%45,2%39,8%59,6%34,4%
Taxa d'eficicència (%)  89,6%88,9%86%91,5%86,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  96757
Homes  10611511
Total  1912181018
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2426262217
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 66224
No Doctor  85442
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 765810
No Doctor  1418222327
Altres  Doctor -----
No Doctor  111--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 48%52,4%51,9%43,9%38,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11,4%8,5%1,9%1,4%6,2%
No Doctor  17,3%9,8%10,8%11,4%6,1%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 6,7%8,6%5,2%11,7%11,7%
No Doctor  16,2%20,2%30%31,5%37,1%
Altres  Doctor -----
No Doctor  0,4%0,4%0,1%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  23,2%29,3%33,2%40,6%46,8%
Tram VIU  70,9%70,5%57,2%53,6%51,2%
Tram NO VIU  5,9%0,2%9,6%5,8%2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  55,2%51,6%52,1%59,6%61,1%
Tram VIU  39,9%43,2%38,2%28,5%19,7%
Tram NO VIU  4,9%5,3%9,7%11,9%19,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,648,7%3,743,8%3,645%3,640,4%3,843,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,947,6%442,9%3,940,2%3,936,2%3,934,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --3,933,3%2,730%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --4,338,1%3,730%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --87,5%38,1%33,3%30%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --100%38,1%66,7%30%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  90,9%100%85,7%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  45,5%100%42,9%100%80%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%5,3100%5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,5100%3,4100%4,6100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).