UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Electr��nica Industrial i Autom��tica

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d���Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  8912106
Homes  94101968364
Total  1021101089370
EETC  80,890,778,573,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.8485.4424.7104.434-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.1104.5844.1343.936-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  642678366288-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  60144150120-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  36366090-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  47,549,547,147,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  89,5%85,7%80,8%86,6%91,6%
Taxa de rendiment (%)  87,3%80,2%75,7%81%87,7%
Taxa d'abandonament (%)  47,4%20,8%32,2%44,7%41,2%
Taxa de graduació (%)  39,5%58,3%45,2%22,1%45,2%
Taxa d'eficicència (%)  90,7%88,8%87,4%92,4%93,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  2--1-
Homes  1718121415
Total  1918121515
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3326262823
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 77522
No Doctor  78544
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 57759
No Doctor  1315192326
Altres  Doctor -----
No Doctor  1----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 50,7%44,8%48,8%49,6%40,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11%11,5%8,8%2,1%1,4%
No Doctor  18,3%17,2%9,8%10,4%10,4%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 4,5%6,9%9,5%5,2%12,7%
No Doctor  15,1%19,7%23,2%32,7%34,5%
Altres  Doctor -----
No Doctor  0,4%----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  20%26,6%32,7%35,7%44,5%
Tram VIU  75,6%69,7%65,7%55,9%49,7%
Tram NO VIU  4,4%3,8%1,6%8,4%5,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  62,4%62%58%57,8%65,8%
Tram VIU  32,4%36,2%39,2%34,2%26,6%
Tram NO VIU  5,2%1,8%2,8%8%7,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,544,9%3,740,7%3,643%3,541,1%3,842,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,943,3%438,7%3,938,2%3,836,7%3,935,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  225%3,540%3,721,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,9100%----

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,325%4,146,7%4,321,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%25%71,4%46,7%66,7%21,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%25%85,7%46,7%100%21,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,584,6%4,990%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  92,3%100%90%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  53,8%100%77,8%100%66,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,5100%4,9100%4,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,8100%4100%3,7100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).