UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria El��ctrica

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d���Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  21---
Homes  199421
Total  2110421
EETC  14,85,111-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8883066060-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  7622704824-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  10818030-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1812120-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0606-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,330,61530-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  92,2%95,1%96,1%90%100%
Taxa de rendiment (%)  82,5%91,9%96,1%90%60%
Taxa d'abandonament (%)  31,8%42,9%44,7%27,7%-
Taxa de graduació (%)  40,9%40%44,2%72,3%-
Taxa d'eficicència (%)  94,6%85,3%89,2%97,6%80%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  111--
Homes  68611
Total  79711
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 248933
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 61-11
No Doctor  8221-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 8312-
No Doctor  1511843
Altres  Doctor -1---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 43%43,3%37,1%30,3%46,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11,9%7%-1%17,8%
No Doctor  17,8%5,5%14,4%9,4%-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 8,9%8,7%4,1%25%-
No Doctor  18,4%35%44,3%34,3%35,6%
Altres  Doctor -0,5%---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  27,3%44,2%44,3%59,3%35,6%
Tram VIU  68,2%55,8%51,6%39,7%64,4%
Tram NO VIU  4,4%-4,1%1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  59,4%58,7%67%69,7%53,5%
Tram VIU  38,8%35,8%33%11,6%17,8%
Tram NO VIU  1,8%5,5%-18,7%28,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,544,8%3,740,4%3,543,7%3,539%3,842,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,943,7%4,138,7%3,938,4%3,834%3,934,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,733,3%----

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  433,3%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%33,3%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%33,3%----
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --100%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --50%100%72,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --3100%4,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --2100%2,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).