UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals (Pla 2015)

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -25252525
Preinscripció  -20211818
Preinscripció vs oferta  -80%84%72%72%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -6843
Homes  -6441
Total  -121284
Estudiantat TOTAL Dones  -613135
Homes  -6763
Total  -1220198
EETC  -7,312,88,63,3
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -435765515195
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -435765490175
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -002520
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -36,338,327,124,4
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --100%95,2%100%
Taxa de rendiment (%)  --100%90,8%94,2%
Taxa d'abandonament (%)  ---0%0%
Taxa de graduació (%)  ---66,7%75%
Taxa d'eficicència (%)  --100%100%96,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --127
Homes  --343
Total  --4610
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --91011
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  --111
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  --222
Altres  Doctor --1--
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --77,5%80,9%80,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  --2,9%4,8%5%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -----
No Doctor  --11,1%14,3%14,8%
Altres  Doctor --8,5%--
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --11,1%14,3%14,8%
Tram VIU  --88,9%76,1%85,2%
Tram NO VIU  ---9,6%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --19,6%29,1%19,8%
Tram VIU  --52,9%51,3%58,6%
Tram NO VIU  --27,5%19,6%21,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----4,644,9%4,649,2%4,478,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----4,767,1%4,780,6%4,674,1%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----325%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----450%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament