UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Mines

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  2916151318
Preinscripció vs oferta  96,7%53,3%50%43,3%60%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  924-1
Homes  1487412
Total  231011413
Estudiantat TOTAL Dones  14121164
Homes  2926221719
Total  4338332323
EETC  25,920,716,112,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.556,51.240965773,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.501,51.170934748,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  50502625-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  02050-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  5000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  36,232,634,533,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%97,2%98,2%99%98,6%
Taxa de rendiment (%)  96,2%94,5%94,3%96,3%92,9%
Taxa d'abandonament (%)  4,6%11,1%7,7%4,4%20%
Taxa de graduació (%)  81,8%66,7%76,9%47,8%70%
Taxa d'eficicència (%)  97,2%82,6%86,4%87,6%79,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -3152
Homes  147758
Total  141081010
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 121110109
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1-1--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --112
Associats  Doctor 33432
No Doctor  34233
Altres  Doctor -----
No Doctor  1----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 72,4%62,8%58%57%56,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,2%-0,6%--
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --11,2%11,3%16,3%
Associats  Doctor 7,6%10,5%11,4%11%6%
No Doctor  15,2%26,7%18,7%20,7%21%
Altres  Doctor -----
No Doctor  2,5%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  25,4%37,2%41,3%43%43,2%
Tram VIU  74,6%62,8%58%57%56,8%
Tram NO VIU  --0,6%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  28,7%37,2%41,9%43%43,2%
Tram VIU  71,3%57,5%58%57%47,5%
Tram NO VIU  -5,4%--9,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,756,2%3,748,9%3,549,4%3,955,4%4,337%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,857%3,950,8%3,744,7%4,248,7%4,433,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,650%----

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,650%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  20%50%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  60%50%----
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----0%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----3,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció Estudiantat Centre pel curs 2013-2014 és de 16 estudiants
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).