UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2008-2009
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  25----
Preinscripció  31----
Preinscripció vs oferta  124%----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  7----
Homes  4----
Total  11----
Estudiantat TOTAL Dones  1031--
Homes  1142--
Total  2173--
EETC  132,50,70,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8101504015-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  795952515-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1555150-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  38,621,413,315-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,9%94,4%100%85,7%100%
Taxa de rendiment (%)  96,8%84%95,8%75%100%
Taxa d'abandonament (%)  12,5%0%18,2%--
Taxa de graduació (%)  87,5%28,6%81,8%--
Taxa d'eficicència (%)  100%100%88,2%100%100%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  563-1
Homes  7422-
Total  1210521
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1011862
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11---
Associats  Doctor -----
No Doctor  11---
Altres  Doctor 111--
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 71,4%79,8%87,5%100%100%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 5,6%9,3%---
Associats  Doctor -----
No Doctor  4%3,1%---
Altres  Doctor 18,9%7,7%12,5%--
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  4%3,1%---
Tram VIU  96%96,9%100%64%100%
Tram NO VIU  ---36%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  26,9%13,5%-11,2%-
Tram VIU  65%61,3%68,8%52,8%50%
Tram NO VIU  8,1%25,2%31,2%36%50%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,155%4,531,4%4,647%4,649,1%4,377,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,544,4%4,637,9%4,767,7%4,780,2%4,675,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --96,6%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --37,9%100%25%87,5%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,6100%5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,8100%4,9100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció Estudiantat Centre pel curs 2013-2014 és de 16 estudiants
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament