UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2008-2009νmCredits=60
Nombre de crèdits:

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  25----
Preinscripció  31----
Preinscripció vs oferta  124%----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  7----
Homes  4----
Total  11----
Estudiantat TOTAL Dones  1031-1
Homes  1142--
Total  2173-1
EETC  132,50,70,30,3
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  810150401515
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  7959525150
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  155515015
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  38,621,413,31515
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,9%94,4%100%85,7%100%
Taxa de rendiment (%)  96,8%84%95,8%75%100%
Taxa d'abandonament (%)  12,5%0%18,2%--
Taxa de graduació (%)  87,5%28,6%81,8%--
Taxa d'eficicència (%)  100%100%88,2%100%100%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  563-1
Homes  7422-
Total  1210521
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1011862
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11---
Associats  Doctor -----
No Doctor  11---
Altres  Doctor 111--
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 71,4%79,8%87,5%100%100%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 5,6%9,3%---
Associats  Doctor -----
No Doctor  4%3,1%---
Altres  Doctor 18,9%7,7%12,5%--
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  4%3,1%---
Tram VIU  96%96,9%100%64%100%
Tram NO VIU  ---36%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  26,9%13,5%-11,2%-
Tram VIU  65%61,3%68,8%52,8%50%
Tram NO VIU  8,1%25,2%31,2%36%50%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,155%4,531,4%4,647%4,649,1%4,377,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,544,4%4,637,9%4,767,7%4,780,2%4,675,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --96,6%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --37,9%100%25%87,5%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,6100%5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --4,8100%4,9100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció Estudiantat Centre pel curs 2013-2014 és de 16 estudiants
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament