UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Fase Inicial Com�� (Pla 2016)

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d���Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  140140140140-
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  59,3%67,1%53,6%52,9%-
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  272,9%260%262,9%272,1%-
Nota de tall (assignació juliol)  5555-
Via Accés  PAU o assimilats  67%69,9%81,3%66,9%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -0,8%0,8%0,8%-
CFGS o assimilats  26,8%24,1%11,9%26%-
PAU amb carrera començada  6,2%1,5%4,5%4,7%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -2,3%0,8%1,6%-
Altres vies  -1,5%0,8%--
Nota Accés 5-6  15,5%18%25,4%26,8%-
6-7  22,7%26,3%23,1%28,4%-
7-8  23,7%24,8%17,9%19,7%-
8-9  7,2%12,8%12,7%10,2%-
>9  30,9%18%20,9%15%-
Preferència 1a  97,9%82,7%79,7%84,9%-
2a  2,1%13,5%14,3%10,3%-
3a  -3%2,3%3,2%-
4a  -0,8%3,8%0,8%-
5a  ---0,8%-
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  682618-
Homes  3753107118-
Total  4361133136-
Estudiantat TOTAL Dones  7101520-
Homes  496782144-
Total  567797164-
EETC  38,554,578,4130,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.3103.2704.7047.848-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.6082.4483.4025.844-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  5766421.0141.530-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  108138204306-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  184284168-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  41,342,548,547,9-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -8593129129
% Aptes FI tp  -47,1%67,7%54,3%70,5%
% Aptes FI tp+1  -30,6%14%20,9%7%
% No Aptes 1r  -8,2%9,7%12,4%3,9%
% No Aptes FI  -8,2%7,5%1,6%-
Altres (2)  -5,9%1,1%10,8%18,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2214182218
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 75521
No Doctor  66333
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 22546
No Doctor  106131919
Altres  Doctor -----
No Doctor  1----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 44,9%40,1%46%47,9%40%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 16,3%17,6%12,2%2,6%1,5%
No Doctor  21,3%26,1%11%13,1%11,9%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 2,1%3,5%12%5,7%11,9%
No Doctor  14,7%12,7%18,8%30,8%34,7%
Altres  Doctor -----
No Doctor  0,7%----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  17,4%16,2%30,8%34,8%44,7%
Tram VIU  80%78,9%69,2%55,6%48,9%
Tram NO VIU  2,6%4,9%-9,7%6,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  58,9%61,3%56,2%55%62,3%
Tram VIU  34,4%35,6%39,6%35,6%28,1%
Tram NO VIU  6,7%3,2%4,1%9,4%9,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,547,7%3,740%3,544,1%3,539,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,946,6%437,6%3,838,3%3,834%

  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).