UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Arquitectura T��cnica i Edificaci��

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d'Edificaci�� de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  140140140140140
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  60,7%62,1%58,6%77,9%112,1%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  255%299,3%354,3%473,6%677,1%
Nota de tall (assignació juliol)  5555,37,1
Via Accés  PAU o assimilats  59,4%71,1%62,5%70,6%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,9%5,2%1,5%0,7%-
CFGS o assimilats  25,5%20,7%22,1%17,5%-
PAU amb carrera començada  11,3%0,7%11%9,1%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,8%0,7%1,5%2,1%-
Altres vies  -1,5%1,5%--
Nota Accés 5-6  27,4%21,5%22,8%26,6%-
6-7  35,8%29,6%39%35,7%-
7-8  20,8%27,4%18,4%19,6%-
8-9  13,2%13,3%10,3%8,4%-
>9  2,8%8,2%9,6%9,8%-
Preferència 1a  93,4%93,3%84,6%81,7%-
2a  3,8%3,7%9,6%9,2%-
3a  -2,2%3,7%6,3%-
4a  2,8%0,8%0,7%0,7%-
5a  --0,7%1,4%-
6a  --0,7%--
7a  ---0,7%-
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  56535759-
Homes  71888788-
Total  127141144147-
Estudiantat TOTAL Dones  266257260241-
Homes  442405417353-
Total  708662677594-
EETC  460,6449,3486,1465,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  27.633,526.95629.164,527.946,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  21.75221.95823.775,524.603-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  4.0083.3354.0932.982-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.1701.145,5846315-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  703,5517,545046,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  3940,743,147-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  988497119133
% Aptes FI tp  37,8%42,9%42,3%39,5%57,9%
% Aptes FI tp+1  31,6%32,1%27,8%16%8,3%
% No Aptes 1r  20,4%13,1%12,4%17,6%20,3%
% No Aptes FI  3,1%5,9%6,2%7,6%-
Altres (2)  7,1%5,9%11,3%19,3%13,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  78,4%81,1%79%79%81,2%
Taxa de rendiment (%)  73,7%76,5%73,9%74%73,7%
Taxa d'abandonament (%)  ----36,1%
Taxa de graduació (%)  ----29,9%
Taxa d'eficicència (%)  98,3%95,1%92,9%91,4%90,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  9477616754
Homes  1371049286119
Total  231181153153173
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3027262526
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11109611
No Doctor  181716169
Lectors  Doctor --1-1
Associats  Doctor 1923231820
No Doctor  4549505251
Altres  Doctor 2211-
No Doctor  --1-1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 22,1%19,3%19,3%18,9%18,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11,6%11,5%9,7%6,8%9,9%
No Doctor  27,5%27,5%24,8%25,7%18,9%
Lectors  Doctor --0%-0,3%
Associats  Doctor 11,6%11,8%14,2%10,2%13,7%
No Doctor  26,6%29,5%31,3%38,2%38,4%
Altres  Doctor 0,7%0,5%0%0,1%-
No Doctor  --0,7%-0%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  39,6%42,6%46,2%48,6%52,7%
Tram VIU  56,4%54,5%49,1%50,4%42,5%
Tram NO VIU  4%2,9%4,7%1,1%4,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  88%88,1%89,2%86,4%85,4%
Tram VIU  9,7%9,1%9,7%11,4%12,1%
Tram NO VIU  2,4%2,8%1,2%2,2%2,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,561,3%3,654,8%3,749,4%3,751,7%3,643,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,956%451,9%4,145%4,149,5%3,838%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,326,8%3,519%3,330,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,7100%5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,434,6%3,221,8%3,535,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  44,4%35,2%53,1%21,8%62,3%36,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  63,5%35,2%56,2%21,8%56,6%36,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).