UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  504040--
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  22%33%20%--
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  132%155%85%--
Nota de tall (assignació juliol)  575--
Via Accés  PAU o assimilats  47,1%33,3%55,6%--
Llicenciats, diplomats o assimilats  0%11,1%0%--
CFGS o assimilats  35,3%44,4%11,1%--
PAU amb carrera començada  17,6%11,1%11,1%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  0%0%0%--
Altres vies  0%0%22,2%--
Nota Accés 5-6  17,6%22,2%33,3%--
6-7  52,9%27,8%44,4%--
7-8  11,8%27,8%11,1%--
8-9  17,6%16,7%0%--
>9  0%5,6%11,1%--
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  512--
Homes  12157--
Total  17169--
Estudiantat TOTAL Dones  31251776
Homes  10093591615
Total  131118762321
EETC  -88,152,210,18,7
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.5135.2863.132604,5519
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.770,54.681,52.773,5477423
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  565,5429294115,596
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  112,591,528,5120
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  64,5843600
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5044,841,230,224,7
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  2415147-
% Aptes FI tp  20,8%33,3%7,1%42,9%-
% Aptes FI tp+1  8,3%20%42,9%14,3%-
% No Aptes 1r  16,7%26,7%35,7%28,6%-
% No Aptes FI  16,7%13,3%0%--
Altres (2)  37,5%6,7%14,3%14,3%-
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,6%92,3%90,5%92,7%100%
Taxa de rendiment (%)  88,8%90%85,1%86,6%83,9%
Taxa d'abandonament (%)  --37,9%59,3%66,7%
Taxa de graduació (%)  --38,8%30,2%6,1%
Taxa d'eficicència (%)  -99,1%93,6%87,1%80,5%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  117575
Homes  26199199
Total  3726142614
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,357%3,660,8%467,3%483,2%562,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,855,6%3,963,2%4,269,7%4,377,5%550%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  1,719%320%221,4%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%----

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  3,229,7%3,524%3,328,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  40%27%28,6%24%0%28,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  45,5%18,9%57,1%20%50%28,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,9100%4,375,8%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  74,1%100%66,7%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  66,7%100%51,7%100%37,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,9100%4,7100%4,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,7100%3,8100%4,5100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
 • (*) Dades disponibles properament