UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4040---
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  33%20%---
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  155%85%---
Nota de tall (assignació juliol)  75---
Via Accés  PAU o assimilats  33,3%55,6%---
Llicenciats, diplomats o assimilats  11,1%0%---
CFGS o assimilats  44,4%11,1%---
PAU amb carrera començada  11,1%11,1%---
CFGS o assimilats amb carrera començada  0%0%---
Altres vies  0%22,2%---
Nota Accés 5-6  22,2%33,3%---
6-7  27,8%44,4%---
7-8  27,8%11,1%---
8-9  16,7%0%---
>9  5,6%11,1%---
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  12---
Homes  157---
Total  169---
Estudiantat TOTAL Dones  2517761
Homes  93591615-
Total  1187623211
EETC  88,152,210,18,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.2863.132604,5519-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.681,52.773,5477423-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  429294115,596-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  91,528,5120-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  843600-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  44,841,230,224,7-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  15147--
% Aptes FI tp  33,3%7,1%42,9%--
% Aptes FI tp+1  20%42,9%14,3%--
% No Aptes 1r  26,7%35,7%28,6%--
% No Aptes FI  13,3%0%---
Altres (2)  6,7%14,3%14,3%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  92,3%90,5%92,7%100%100%
Taxa de rendiment (%)  90%85,1%86,6%83,9%84,4%
Taxa d'abandonament (%)  -37,9%59,3%66,7%38,1%
Taxa de graduació (%)  -38,8%30,2%6,1%19%
Taxa d'eficicència (%)  99,1%93,6%87,1%80,5%84,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  411755
Homes  152619913
Total  1937261418
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 15151342
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1-121
No Doctor  10984-
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor --1--
No Doctor  1091031
Altres  Doctor 242--
No Doctor  11---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 30,5%38,6%37,8%32,6%43,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,3%-3,7%16,8%46,9%
No Doctor  42%47%44,9%19,6%-
Lectors  Doctor 0,4%----
Associats  Doctor --0,2%--
No Doctor  20%11,7%12,9%31%9,4%
Altres  Doctor 0,6%1,3%0,5%--
No Doctor  1,3%1,4%---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  21,6%13,2%13%31%9,4%
Tram VIU  75,9%84,4%87%69%90,6%
Tram NO VIU  2,6%2,4%---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  73,6%65,4%65,9%67,4%56,2%
Tram VIU  23,7%31%33,5%32,6%43,8%
Tram NO VIU  2,7%3,6%0,6%--
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,660,8%467,3%483,2%562,5%--
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,963,2%4,269,7%4,377,5%550%--

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  1,719%320%221,4%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  3,229,7%3,524%3,328,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  40%27%28,6%24%0%28,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  45,5%18,9%57,1%20%50%28,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,9100%4,375,8%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  74,1%100%66,7%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  66,7%100%51,7%100%37,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,9100%4,7100%4,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,7100%3,8100%4,5100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
 • (*) Dades disponibles properament