UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Accés Oferta de places  504040--
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  22%33%20%--
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  132%155%85%--
Nota de tall (assignació juliol)  575--
Via Accés  PAU o assimilats  47,1%33,3%55,6%--
Llicenciats, diplomats o assimilats  0%11,1%0%--
CFGS o assimilats  35,3%44,4%11,1%--
PAU amb carrera començada  17,6%11,1%11,1%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  0%0%0%--
Altres vies  0%0%22,2%--
Nota Accés 5-6  17,6%22,2%33,3%--
6-7  52,9%27,8%44,4%--
7-8  11,8%27,8%11,1%--
8-9  17,6%16,7%0%--
>9  0%5,6%11,1%--
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  512--
Homes  12157--
Total  17169--
Estudiantat TOTAL Dones  31251773
Homes  1009359168
Total  131118762311
EETC  -88,152,210,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.5135.2863.132646,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.770,54.681,52.773,5519-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  565,5429294115,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  112,591,528,512-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  64,584360-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5044,841,228,1-
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6665241514
% Aptes FI tp  40,9%30,8%20,8%33,3%28,6%
% Aptes FI tp+1  36,4%16,9%8,3%20%(*)
% No Aptes 1r  7,6%20%16,7%26,7%35,7%
% No Aptes FI  4,5%15,4%16,7%13,3%(*)
Altres (2)  10,6%16,9%37,5%6,7%(*)
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  92%93,6%92,3%97,5%92,7%
Taxa de rendiment (%)  87%88,8%90%95%86,6%
Taxa d'abandonament (%)  ---37,9%59,3%
Taxa de graduació (%)  ---38,8%30,2%
Taxa d'eficicència (%)  --99,1%93,6%87,1%
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Titulats Dones  441175
Homes  51526199
Total  919372614
 • (*) Dades disponibles properament
 • Podeu consultar les dades d'accés als estudis de grau corresponents al curs 2015-16 al següent enllaç .
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • Les dades de Resultats Acadèmics de Fase no Inicial del curs 2013/14 són provisionals.
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,357%3,660,8%467,3%483,2%562,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,855,6%3,963,2%4,269,7%4,377,5%550%

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2011-2012 2012-2013 2013-2014
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - L'estada Erasmus és d'ajut per la carrera  ------
Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2012-2013 2013-2014 2014-2015
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) La titulació respon a les expectatives  228,6%331,6%--
Satisfacció general amb la titulació  228,6%3,331,6%3,229,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  0%28,6%50%31,6%40%27%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  0%28,6%50%31,6%45,5%18,9%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,9100%4,375,8%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  74,1%100%66,7%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  66,7%100%51,7%100%37,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,9100%4,7100%4,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,7100%3,8100%4,5100%
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
 • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
 • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) Escala de valoració 1 (Molt en desacord) - 5 (Molt d'acord).
 • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). Les dades publicades en aquest apartat corresponen a la titulació de cicle de procedència.
 • (*) Dades disponibles properament