UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Ci��ncia i Tecnologia de l'Edificaci��

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d'Edificaci�� de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  1359--
Homes  422325--
Total  552834--
EETC  26,914,316,7--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.616,58591.004--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.053473,5767--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  290,5207,5131--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1145846--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  15912060--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  29,430,729,5--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -----
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  -----
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  65,8%69,9%76,3%73,4%88,4%
Taxa de rendiment (%)  59%62,8%69,9%66,8%77,3%
Taxa d'abandonament (%)  36,8%38,5%34,7%34,8%-
Taxa de graduació (%)  28,3%21,6%9,5%18,3%-
Taxa d'eficicència (%)  81,4%73,7%75,6%85,6%84,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  712-8
Homes  1244513
Total  1956521
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3019202320
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 119669
No Doctor  181714169
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 2118171813
No Doctor  4547415142
Altres  Doctor 22-1-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 23,1%13,4%12,6%18%15,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12%10,8%9,3%6,6%13,4%
No Doctor  27,6%31,2%28,4%26,4%19,1%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 11,1%11,4%14,6%10,3%11,1%
No Doctor  25,6%32,4%35,1%38,6%40,9%
Altres  Doctor 0,7%0,7%-0,1%-
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  38,1%44,5%49,7%49%52,3%
Tram VIU  58,1%52,4%43,7%49,8%43,8%
Tram NO VIU  3,8%3,1%6,6%1,2%3,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  88,1%90,6%92,2%87,4%89,6%
Tram VIU  9,7%7,7%7,8%10,3%8,5%
Tram NO VIU  2,2%1,7%-2,4%2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • L'apartat "accés" inclou la informació de l'accés al febrer d'aquesta titulació.
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,561,3%3,654,8%3,749,3%3,751,7%3,742,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,956%452%4,145%4,149,5%3,839,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  425%----

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  350%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%50%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%50%----
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,685,1%4,656,5%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  70,3%100%73,9%100%89,8%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  70,3%100%58,8%100%52,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,8100%4,8100%4,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3,1100%2,896,7%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).