UPC    Acreditació de les titulacions
Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  6565544541
Preinscripció vs oferta  216,7%216,7%180%150%136,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  710151517
Homes  17961412
Total  2419212929
Estudiantat TOTAL Dones  2017253029
Homes  3129152628
Total  5146405657
EETC  34,527,32636,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.0701.6391.5622.205-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.0141.5941.5442.144-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  47451861-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  9000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,635,639,139,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,3%98,2%97,3%99,7%97,3%
Taxa de rendiment (%)  95,6%93,8%93,4%97,8%93,1%
Taxa d'abandonament (%)  --5,6%16,7%15,8%
Taxa de graduació (%)  --88,9%70,8%52,6%
Taxa d'eficicència (%)  99,1%93,3%95,2%92,1%98,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  118689
Homes  1191464
Total  2217201413
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 11112
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ----1
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 22222
No Doctor  44333
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 25,5%39,3%31,8%29,4%30,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  ----3,1%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 31,6%28,4%31,8%32,2%29,9%
No Doctor  42,9%32,3%36,4%38,4%36,6%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  74,5%60,7%68,2%70,6%66,5%
Tram VIU  25,5%39,3%31,8%-3,1%
Tram NO VIU  ---29,4%30,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  100%100%100%100%100%
Tram VIU  -----
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,351,3%3,649,8%3,750%3,837,8%3,338,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,843,1%440,8%4,146,1%4,130,2%3,625,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,523,5%420%4,321,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  2,823,5%320%321,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%23,5%75%20%66,7%21,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%23,5%0%20%66,7%21,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).