UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Gestió de l'Edificació

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -30303030
Preinscripció  -438510496
Preinscripció vs oferta  -143,3%283,3%346,7%320%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -912129
Homes  -9211116
Total  -18332325
Estudiantat TOTAL Dones  -9202323
Homes  -9293129
Total  -18495452
EETC  -18,842,736,137
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -1.1252.5632.1652.220
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -1.1252.5582.1452.175
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -052045
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -62,552,340,142,7
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --99,1%98,5%99,5%
Taxa de rendiment (%)  --97,3%97,7%97,5%
Taxa d'abandonament (%)  ----11,1%
Taxa de graduació (%)  ----77,8%
Taxa d'eficicència (%)  ---100%99,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  ---79
Homes  ---619
Total  ---1328
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --458
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --212
No Doctor  --432
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --245
No Doctor  --978
Altres  Doctor --21-
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --8,2%15,3%28,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --9,4%3,1%9,1%
No Doctor  --18%14,9%7,3%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --11,7%21%31,6%
No Doctor  --43,6%35,1%23,8%
Altres  Doctor --9,1%10,7%-
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --61,4%66,7%55,3%
Tram VIU  --38,6%33,3%44,7%
Tram NO VIU  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --86,2%78,5%80,6%
Tram VIU  --13,8%21,5%19,4%
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,566,7%3,844,5%3,761,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,956,6%446,1%4,158,1%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----323,1%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----423,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----33,3%23,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%23,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament