UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Construcció Avançada en l'Edificació (Pla 2014)

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  8374788671
Preinscripció vs oferta  -246,7%260%286,7%236,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  151217812
Homes  1516211316
Total  3028382128
Estudiantat TOTAL Dones  1527292420
Homes  1531383729
Total  3058676149
EETC  28,842,150,640,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.7702.5253.0352.415-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.7702.5253.0052.415-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  00300-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5943,545,339,6-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -99,7%98,8%99,8%97,9%
Taxa de rendiment (%)  -99,7%98,8%97,5%94,4%
Taxa d'abandonament (%)  ---0%0%
Taxa de graduació (%)  ---100%75%
Taxa d'eficicència (%)  --99,8%99,5%99,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --15916
Homes  --141217
Total  --292133
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -19202019
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -2323
No Doctor  -1232
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -1128
No Doctor  -5977
Altres  Doctor -5-12
No Doctor  -21--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -64,6%53,2%68,6%65,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -3,5%13,3%9,2%9,3%
No Doctor  -1,7%4,8%3,6%4%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -0,7%1,4%3,2%10,5%
No Doctor  -15,9%21,3%10%9,5%
Altres  Doctor -11,7%-5,4%1,2%
No Doctor  -1,9%6%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -27,9%28,7%18,6%21,2%
Tram VIU  -61,7%65,4%76,7%75,8%
Tram NO VIU  -10,4%6%4,7%3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -41,1%53,9%38,2%38,1%
Tram VIU  -58,2%42,6%54,7%60,2%
Tram NO VIU  -0,6%3,5%7,1%1,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,764,2%4,178,6%----
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --4,144,1%4,376,4%----

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----2,314,3%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,828,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----50%28,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%28,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament