UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Edificació

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2007-2008
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -----
Preinscripció  -----
Preinscripció vs oferta  -----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  1514---
Homes  22131--
Total  37271--
EETC  1713,50,5--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.07781030--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.04778030--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  30300--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  000--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  29,13030--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98%100%100%100%-
Taxa de rendiment (%)  90,2%88,9%92,6%100%-
Taxa d'abandonament (%)  50%-10,7%--
Taxa de graduació (%)  36,4%-78,6%--
Taxa d'eficicència (%)  99,3%98,6%97,5%100%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  41116--
Homes  820141-
Total  1231301-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1059105
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3132-
No Doctor  3321-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 4-21-
No Doctor  7445-
Altres  Doctor 1----
No Doctor  2----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 46,7%54,6%59%58,3%100%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,1%3%8,4%8,3%-
No Doctor  7,4%16,7%5,4%4,2%-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 11,4%-9%8,3%-
No Doctor  28,4%25,8%18,1%20,8%-
Altres  Doctor 1,7%----
No Doctor  1,3%----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  41,1%25,8%27,1%29,2%-
Tram VIU  50,5%74,2%72,9%66,7%100%
Tram NO VIU  8,4%--4,2%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  71,8%57,6%55,4%66,7%90,9%
Tram VIU  28,2%42,4%34,3%31,2%9,1%
Tram NO VIU  --10,2%2,1%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  34,2%--------
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  43%--------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --83,3%100%87,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --11,1%100%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --4,1100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --2,7100%3,4100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament