UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Ciència i tecnologia aeroespacials (Pla 2015)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -25253030
Preinscripció  -50643636
Preinscripció vs oferta  -200%256%120%120%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -3232
Homes  -8231010
Total  -11251312
Estudiantat TOTAL Dones  -3455
Homes  -8303222
Total  -11343727
EETC  -8,827,32516,7
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -5301.6401.5001.000
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -5301.6401.425970
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -007530
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -48,249,740,537
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --97,6%95,6%97,5%
Taxa de rendiment (%)  --97%92,4%90,3%
Taxa d'abandonament (%)  ----36,4%
Taxa de graduació (%)  ----45,4%
Taxa d'eficicència (%)  ---100%96,9%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  ---22
Homes  ---317
Total  ---519
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --121716
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --211
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---1-
Associats  Doctor -----
No Doctor  --11-
Altres  Doctor --522
No Doctor  ---1-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --65,6%84,4%85,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --9,8%7%11,5%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---1,6%-
Associats  Doctor -----
No Doctor  --1,5%2,1%-
Altres  Doctor --23,1%2,8%3,4%
No Doctor  ---2,1%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --13%8,6%1,7%
Tram VIU  --77,3%91,4%98,3%
Tram NO VIU  --9,6%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --20,8%16,3%13,2%
Tram VIU  --79,2%73,2%86,8%
Tram NO VIU  ---10,6%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,631%3,746,9%3,544,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,928%3,837,6%3,939%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----4100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament