UPC    Acreditació de les titulacions
Doble grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicaci�� - Enginyeria telem��tica (agrupaci�� de simultane��tat)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicaci�� i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 367,5

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  150%127,5%165%140%140%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  737,5%612,5%645%672,5%742,5%
Nota de tall (assignació juliol)  8,310,41111,111,4
Via Accés  PAU o assimilats  97,8%97,9%100%97,6%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  2,2%--2,4%-
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -2,1%---
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -2,1%---
7-8  -----
8-9  8,9%----
>9  91,1%97,9%100%100%-
Preferència 1a  84,4%85,4%100%90,5%-
2a  -4,2%-7,1%-
3a  11,1%4,2%-2,4%-
4a  2,2%2,1%---
5a  2,2%4,2%---
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  9121211-
Homes  38383135-
Total  47504346-
Estudiantat TOTAL Dones  17223033-
Homes  64687980-
Total  8190109113-
EETC  87,4100,1124129,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.2446.007,57.4387.762-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.6325.155,56.578,56.869,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  510757,5658,5753-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  9070,5147133,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1224546-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  64,766,868,268,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  3740464943
% Aptes FI tp  54%67,5%69,6%71,4%79,1%
% Aptes FI tp+1  27%15%15,2%12,2%2,3%
% No Aptes 1r  5,4%2,5%4,4%2%-
% No Aptes FI  2,7%5%2,2%6,1%-
Altres (2)  10,8%10%8,7%8,2%18,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3638556059
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22244
No Doctor  32333
Lectors  Doctor --213
Associats  Doctor 64889
No Doctor  410212125
Altres  Doctor 42553
No Doctor  11252
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 55,9%56,7%58,1%63,8%60,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1,9%2,3%2,1%2,7%2,9%
No Doctor  16,7%14,1%8,1%5,9%6%
Lectors  Doctor --2,5%2,4%4,2%
Associats  Doctor 10,4%4,5%6,6%5%4,1%
No Doctor  7,8%17,2%18,6%14,7%18,6%
Altres  Doctor 5,7%3,2%3,4%4%3,2%
No Doctor  1,6%1,9%0,7%1,6%0,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  23%24,6%31,1%27,6%30,9%
Tram VIU  71,6%74,2%68,9%69,1%69,1%
Tram NO VIU  5,4%1,2%-3,4%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  44,6%44,3%45%37,3%40,2%
Tram VIU  50,2%47%47,7%53,9%53,5%
Tram NO VIU  5,2%8,8%7,3%8,9%6,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,242,9%3,448%3,348,6%3,438,4%3,338,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,743%3,745,4%3,746,7%3,937,1%3,631,6%

  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).