UPC    Acreditació de les titulacions
Doble grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 367,5

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  127,5%165%140%140%150%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  612,5%645%672,5%742,5%675%
Nota de tall (assignació juliol)  10,41111,111,411,7
Via Accés  PAU o assimilats  97,9%100%97,6%100%97,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  --2,4%--
PAU amb carrera començada  ----2,6%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  2,1%----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  2,1%----
7-8  -----
8-9  -----
>9  97,9%100%100%100%100%
Preferència 1a  85,4%100%90,5%90,2%84,6%
2a  4,2%-7,1%2,4%5,1%
3a  4,2%-2,4%2,4%10,3%
4a  2,1%--2,4%-
5a  4,2%--2,4%-
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  121211919
Homes  3831353425
Total  5043464344
Estudiantat TOTAL Dones  1923142129
Homes  6055457366
Total  7978599495
EETC  100,112466,88659,4
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.007,57.4384.0055.161,53.561
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.155,56.578,53.517,54.2303.001,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  757,5658,5426661,5441
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  70,514755,521679,5
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  245465439
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  66,868,267,965,334,2
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4046494343
% Aptes FI tp  67,5%69,6%71,4%79,1%67,4%
% Aptes FI tp+1  15%15,2%12,2%4,6%9,3%
% No Aptes 1r  2,5%4,4%2%-2,3%
% No Aptes FI  5%2,2%6,1%-9,3%
Altres (2)  10%8,7%8,2%16,3%11,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5560595651
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 24442
No Doctor  33333
Lectors  Doctor 21334
Associats  Doctor 88989
No Doctor  2121252222
Altres  Doctor 55323
No Doctor  25213
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 58,1%63,8%60,5%57,4%62,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,1%2,7%2,9%3,2%1,8%
No Doctor  8,1%5,9%6%5,9%6,6%
Lectors  Doctor 2,5%2,4%4,2%2,8%3,6%
Associats  Doctor 6,6%5%4,1%5,4%5%
No Doctor  18,6%14,7%18,6%19,2%18,5%
Altres  Doctor 3,4%4%3,2%4,8%1,2%
No Doctor  0,7%1,6%0,5%0,5%0,8%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  31,1%27,6%30,9%33,3%33,5%
Tram VIU  68,9%69,1%69,1%66%65,9%
Tram NO VIU  -3,4%-0,7%0,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  45%37,3%40,2%41,8%40,5%
Tram VIU  47,7%53,9%53,5%47,6%44,7%
Tram NO VIU  7,3%8,9%6,3%10,6%14,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,348,6%3,438,4%3,338,7%3,225,9%3,430,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,746,7%3,937,1%3,631,6%3,522,1%3,724,9%

  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).