UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Qu��mica (Pla 2016)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120120120120100
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  77,5%92,5%65%72,5%102%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  372,5%420,8%458,3%473,3%680%
Nota de tall (assignació juliol)  5556,58,4
Via Accés  PAU o assimilats  82,6%82,8%80,5%79,1%86,6%
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,8%0,9%-0,9%1,8%
CFGS o assimilats  5,8%12,9%9,3%10,4%6,2%
PAU amb carrera començada  7,4%1,7%7,6%7,8%2,7%
CFGS o assimilats amb carrera començada  3,3%1,7%-1,7%0,9%
Altres vies  --2,5%-1,8%
Nota Accés 5-6  8,3%10,3%12,7%2,6%-
6-7  19,8%17,2%21,2%26,1%-
7-8  24,8%19,8%28,8%26,1%1,8%
8-9  18,2%12,1%11,9%14,8%38,4%
>9  28,9%40,5%23,7%30,4%58%
Preferència 1a  80,2%81,9%83,6%74,8%68,2%
2a  14,9%3,4%10,3%10,4%7,3%
3a  3,3%6%3,4%4,4%11,8%
4a  0,8%6%-7%2,7%
5a  0,8%2,6%0,9%1,7%6,4%
6a  ---0,9%1,8%
7a  --0,9%0,9%0,9%
8a  --0,9%-0,9%
Estudiantat NOU Dones  5251515648
Homes  7672706764
Total  128123121123112
Estudiantat TOTAL Dones  203181180191190
Homes  302282256248236
Total  505463436439426
EETC  412373,6351,7371,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  24.72122.41421.10022.276-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  19.52517.63816.24617.998-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  4.1283.5703.5403.198-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  840876936720-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  228330378360-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4948,448,550,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -95112108112
% Aptes FI tp  -22,1%21,4%24,1%30,4%
% Aptes FI tp+1  -36,8%22,3%39,8%13,4%
% No Aptes 1r  -21%25,9%18,5%16,1%
% No Aptes FI  -9,5%16,1%10,2%-
Altres (2)  -9,5%14,3%7,4%40,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -76,5%72,1%71,7%77,9%
Taxa de rendiment (%)  -73,1%68,6%67,8%74,8%
Taxa d'abandonament (%)  -----
Taxa de graduació (%)  -----
Taxa d'eficicència (%)  -82,4%84,3%88,3%87,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -28422534
Homes  -28444641
Total  -56867175
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -83938889
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -24232217
No Doctor  -15151514
Lectors  Doctor -2767
Associats  Doctor -22233032
No Doctor  -59697475
Altres  Doctor -4861
No Doctor  -7796
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -41,9%38,8%36,6%40,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -14,6%14,1%13,7%7,1%
No Doctor  -12,7%13,5%11,3%11,4%
Lectors  Doctor -0,9%1,3%1,9%2,3%
Associats  Doctor -7,5%7%8%8,7%
No Doctor  -19,6%22,9%26,1%29,2%
Altres  Doctor -1,1%1%1,3%0,3%
No Doctor  -1,8%1,5%1,1%0,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -45,4%33,9%39,8%40,9%
Tram VIU  -51,5%63,3%56%55%
Tram NO VIU  -3,1%2,9%4,2%4,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -60%62,2%64,1%59,9%
Tram VIU  -30,9%29,9%28,6%30,8%
Tram NO VIU  -9,1%7,9%7,4%9,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,442,8%3,442,1%3,439,6%3,337,6%3,324%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,841,9%3,941%3,939,1%3,734,3%3,820,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,222,6%3,725,4%3,320,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,9100%5100%4,6100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,528,6%3,633,8%3,329%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  54,2%28,6%79,2%33,8%55%29%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  54,2%28,6%45,8%33,8%55%29%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).