UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  125125125125135
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  119,2%127,2%124,8%148%114,1%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  520%470,4%449,6%542,4%511,1%
Nota de tall (assignació juliol)  7,78,87,48,78,4
Via Accés  PAU o assimilats  90,5%86,1%81%85,4%85,9%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,6%1,6%1,5%-
CFGS o assimilats  7,1%10,7%13,2%6,2%9,6%
PAU amb carrera començada  1,6%1,6%2,5%3,1%1,5%
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,8%-1,6%1,5%3%
Altres vies  ---2,3%-
Nota Accés 5-6  --0,8%1,5%-
6-7  --0,8%0,8%-
7-8  3,2%1,6%14%1,5%-
8-9  27%13,9%24%10,8%28,2%
>9  69,8%84,4%60,3%85,4%71,9%
Preferència 1a  96%95,1%94,2%91,5%83%
2a  1,6%4,1%3,3%2,3%7,4%
3a  0,8%0,8%0,8%3,8%5,9%
4a  0,8%-0,8%1,5%2,2%
5a  0,8%-0,8%0,8%1,5%
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1411252433
Homes  122125101132124
Total  136136126156157
Estudiantat TOTAL Dones  7563757886
Homes  475521502526528
Total  550584577604614
EETC  460,5490,2478,2492,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  27.62729.41128.68929.563-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  23.66125.23524.34826.131-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  3.1923.1863.3872.772-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  600720696414-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  174270258246-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  50,250,449,748,9-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  121128130119135
% Aptes FI tp  62,8%69,5%70%71,4%48,9%
% Aptes FI tp+1  17,4%14,8%18,5%9,2%-
% No Aptes 1r  9,9%5,5%1,5%7,6%6,7%
% No Aptes FI  3,3%4,7%3,8%1,7%-
Altres (2)  6,6%5,5%6,2%10,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  83,2%83%84,6%87,1%81,8%
Taxa de rendiment (%)  79,8%80,8%82,4%85%79,4%
Taxa d'abandonament (%)  29,4%29,7%27,9%19,3%22,8%
Taxa de graduació (%)  43,4%42%43,2%54,4%58,8%
Taxa d'eficicència (%)  88,5%86,6%90,2%87,3%87,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  122181612
Homes  7860888188
Total  90819697100
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7586838783
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2625242016
No Doctor  1919181514
Lectors  Doctor 25676
Associats  Doctor 2121283335
No Doctor  6069728087
Altres  Doctor 47322
No Doctor  4354-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 37%34,1%32,5%33,5%31,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 17,2%15,8%15,8%11%7,3%
No Doctor  16,1%16,6%13,7%12,1%10,2%
Lectors  Doctor 0,8%1,2%1,9%2,2%1,7%
Associats  Doctor 6,3%6,9%8,1%8,6%11,4%
No Doctor  20,2%23,4%26%30,8%35,1%
Altres  Doctor 1%1%1,2%0,6%0,7%
No Doctor  1,4%1%0,8%0,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  50,1%33,7%39,4%42,8%52,9%
Tram VIU  47,4%64,2%56,6%53,4%44,1%
Tram NO VIU  2,5%2,1%3,9%3,8%3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  64,9%67%68,3%66,8%70%
Tram VIU  26,4%24,2%23,9%25,2%22,3%
Tram NO VIU  8,7%8,8%7,7%8%7,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,441,7%3,441,2%3,439,3%3,438,1%3,325,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,840,9%3,940,5%3,938,7%3,733,6%3,820,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,815,2%3,729,2%3,816,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,9100%4,5100%4,6100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,822,8%3,836,5%423,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%22,8%74,3%36,5%68,2%23,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%22,8%68,6%36,5%68,2%23,7%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----95,8%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).