UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Electr��nica Industrial i Autom��tica

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  125125125125135
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  119,2%127,2%124,8%148%114,1%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  520%470,4%449,6%542,4%511,1%
Nota de tall (assignació juliol)  7,78,87,48,78,4
Via Accés  PAU o assimilats  90,5%86,1%81%85,4%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,6%1,6%1,5%-
CFGS o assimilats  7,1%10,7%13,2%6,2%-
PAU amb carrera començada  1,6%1,6%2,5%3,1%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,8%-1,6%1,5%-
Altres vies  ---2,3%-
Nota Accés 5-6  --0,8%1,5%-
6-7  --0,8%0,8%-
7-8  3,2%1,6%14%1,5%-
8-9  27%13,9%24%10,8%-
>9  69,8%84,4%60,3%85,4%-
Preferència 1a  96%95,1%94,2%91,5%-
2a  1,6%4,1%3,3%2,3%-
3a  0,8%0,8%0,8%3,8%-
4a  0,8%-0,8%1,5%-
5a  0,8%-0,8%0,8%-
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  14112424-
Homes  122125101132-
Total  136136125156-
Estudiantat TOTAL Dones  75637577-
Homes  475521502525-
Total  550584577602-
EETC  460,5490,2478,2493,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  27.62729.41128.68929.605-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  23.66125.23524.34826.185-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  3.1923.1863.3872.760-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  600720696414-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  174270258246-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  50,250,449,749,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  123121128130119
% Aptes FI tp  34,2%62,8%69,5%70%71,4%
% Aptes FI tp+1  51,2%17,4%14,8%18,5%4,2%
% No Aptes 1r  2,4%9,9%5,5%1,5%5,9%
% No Aptes FI  8,9%3,3%4,7%3,8%-
Altres (2)  3,2%6,6%5,5%6,2%18,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -83,2%83%84,6%86,5%
Taxa de rendiment (%)  -79,8%80,8%82,4%84,4%
Taxa d'abandonament (%)  -29,4%29,7%27,9%19,3%
Taxa de graduació (%)  -43,4%42%43,2%54,4%
Taxa d'eficicència (%)  -88,5%86,6%90,2%87,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -1221816
Homes  -78608881
Total  -90819697
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -75868387
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -26252420
No Doctor  -19191815
Lectors  Doctor -2567
Associats  Doctor -21212833
No Doctor  -60697280
Altres  Doctor -4732
No Doctor  -4354
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -37%34,1%32,5%33,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -17,2%15,8%15,8%11%
No Doctor  -16,1%16,6%13,7%12,1%
Lectors  Doctor -0,8%1,2%1,9%2,2%
Associats  Doctor -6,3%6,9%8,1%8,6%
No Doctor  -20,2%23,4%26%30,8%
Altres  Doctor -1%1%1,2%0,6%
No Doctor  -1,4%1%0,8%0,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -50,1%33,7%39,4%42,8%
Tram VIU  -47,4%64,2%56,6%53,4%
Tram NO VIU  -2,5%2,1%3,9%3,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -64,9%67%68,3%66,8%
Tram VIU  -26,4%24,2%23,9%25,2%
Tram NO VIU  -8,7%8,8%7,7%8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,441,7%3,441,2%3,439,3%3,438,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,840,9%3,940,5%3,938,7%3,733,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,230,2%3,815,2%3,729,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,9100%4,5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,837,2%3,822,8%3,836,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  70,6%39,5%66,7%22,8%74,3%36,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%39,5%83,3%22,8%68,6%36,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).