UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria El��ctrica

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  10090909080
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  79%95,6%56,7%63,3%117,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  420%441,1%502,2%552,2%687,5%
Nota de tall (assignació juliol)  55,85,85,87,2
Via Accés  PAU o assimilats  41,7%57,3%64,4%56,8%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  37,5%36%26,4%33,7%-
PAU amb carrera començada  11,5%4,5%6,9%5,3%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  8,3%1,1%2,3%3,2%-
Altres vies  1%1,1%-1%-
Nota Accés 5-6  14,6%10,1%17,2%9,5%-
6-7  36,5%22,5%35,6%26,3%-
7-8  30,2%37,1%27,6%35,8%-
8-9  11,5%15,7%10,3%13,7%-
>9  7,3%13,5%9,2%14,7%-
Preferència 1a  88,5%83%85,1%76,8%-
2a  8,3%10,2%12,6%10,5%-
3a  -3,4%2,3%1%-
4a  3,1%--5,3%-
5a  ---3,2%-
6a  ---1%-
7a  -2,3%-2,1%-
8a  -1,1%---
Estudiantat NOU Dones  13121018-
Homes  92868782-
Total  1059897100-
Estudiantat TOTAL Dones  37373543-
Homes  333315305298-
Total  370352340341-
EETC  270,2264247,3257,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  16.21315.83814.83815.435-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.91312.16311.14212.432-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.5982.6852.6222.121-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  528708828528-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  174282246354-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,84543,645,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  10286767481
% Aptes FI tp  21,6%38,4%25%25,7%40,7%
% Aptes FI tp+1  50%18,6%21%23%7,4%
% No Aptes 1r  12,8%25,6%22,4%32,4%16%
% No Aptes FI  9,8%7%15,8%6,8%-
Altres (2)  5,9%9,3%15,8%12,2%35,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -76,4%71,2%70,4%76,1%
Taxa de rendiment (%)  -72,2%67,3%65,2%72,6%
Taxa d'abandonament (%)  -44,8%54,1%47,8%35,9%
Taxa de graduació (%)  -25,7%28,4%32,2%29,4%
Taxa d'eficicència (%)  -86,4%86,5%90%86%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -12757
Homes  -45594047
Total  -57664554
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -77888284
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -25262520
No Doctor  -19191615
Lectors  Doctor -3677
Associats  Doctor -22263031
No Doctor  -60737581
Altres  Doctor -6732
No Doctor  -4455
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -38,7%34,9%32,2%34,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -15,2%14,6%15,6%8%
No Doctor  -14,4%15%12,6%13,1%
Lectors  Doctor -1,1%1,2%2%2,1%
Associats  Doctor -7,4%7,9%8,8%8,2%
No Doctor  -20,6%24,2%27%32,3%
Altres  Doctor -1,2%1%1,1%0,6%
No Doctor  -1,4%1,1%0,8%0,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -47,6%35,6%41,7%44,1%
Tram VIU  -49,8%62,2%55,1%52,7%
Tram NO VIU  -2,6%2,2%3,2%3,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -64,8%67,1%68,8%65,7%
Tram VIU  -26,3%25,1%25%27%
Tram NO VIU  -8,9%7,7%6,2%7,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,442,2%3,442%3,539,4%3,437,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,841,4%3,841,4%3,938,8%3,732,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  421,8%4,227,3%3,124,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,3100%4,6100%4,7100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,629,1%3,428,8%3,728,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  58,8%30,9%68,4%28,8%66,7%33,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  64,7%30,9%78,9%28,8%80%33,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).