UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Elèctrica

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  10090909080
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  79%95,6%56,7%63,3%117,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  420%441,1%502,2%552,2%687,5%
Nota de tall (assignació juliol)  55,85,85,87,2
Via Accés  PAU o assimilats  41,7%57,3%64,4%56,8%65,5%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  37,5%36%26,4%33,7%26,2%
PAU amb carrera començada  11,5%4,5%6,9%5,3%2,4%
CFGS o assimilats amb carrera començada  8,3%1,1%2,3%3,2%4,8%
Altres vies  1%1,1%-1%1,2%
Nota Accés 5-6  14,6%10,1%17,2%9,5%1,2%
6-7  36,5%22,5%35,6%26,3%1,2%
7-8  30,2%37,1%27,6%35,8%54,8%
8-9  11,5%15,7%10,3%13,7%21,4%
>9  7,3%13,5%9,2%14,7%21,4%
Preferència 1a  88,5%83%85,1%76,8%78,6%
2a  8,3%10,2%12,6%10,5%8,3%
3a  -3,4%2,3%1%7,1%
4a  3,1%--5,3%2,4%
5a  ---3,2%2,4%
6a  ---1%1,2%
7a  -2,3%-2,1%-
8a  -1,1%---
Estudiantat NOU Dones  1312101813
Homes  9286878279
Total  105989710092
Estudiantat TOTAL Dones  3737354346
Homes  333315305298281
Total  370352340341327
EETC  270,2264247,3259-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  16.21315.83814.83815.537-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.91312.16311.14212.510-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.5982.6852.6222.145-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  528708828528-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  174282246354-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,84543,645,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  8676748083
% Aptes FI tp  38,4%25%25,7%41,2%25,3%
% Aptes FI tp+1  18,6%21%23%15%-
% No Aptes 1r  25,6%22,4%32,4%21,2%22,9%
% No Aptes FI  7%15,8%6,8%--
Altres (2)  9,3%15,8%12,2%22,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  76,4%71,2%70,4%76,5%72,8%
Taxa de rendiment (%)  72,2%67,3%65,2%73,1%68,8%
Taxa d'abandonament (%)  44,8%54,1%47,8%35,9%53,5%
Taxa de graduació (%)  25,7%28,4%32,2%29,4%28,2%
Taxa d'eficicència (%)  86,4%86,5%90%86%83,9%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  127575
Homes  4559404741
Total  5766455446
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7788828476
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2526252016
No Doctor  1919161515
Lectors  Doctor 36777
Associats  Doctor 2226303132
No Doctor  6073758188
Altres  Doctor 67321
No Doctor  4455-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 38,7%34,9%32,2%34,4%31%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,2%14,6%15,6%8%5,7%
No Doctor  14,4%15%12,6%13,1%11,7%
Lectors  Doctor 1,1%1,2%2%2,1%1,8%
Associats  Doctor 7,4%7,9%8,8%8,2%9,8%
No Doctor  20,6%24,2%27%32,3%36,7%
Altres  Doctor 1,2%1%1,1%0,6%0,2%
No Doctor  1,4%1,1%0,8%0,7%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  47,6%35,6%41,7%44,1%53%
Tram VIU  49,8%62,2%55,1%52,7%44,5%
Tram NO VIU  2,6%2,2%3,2%3,2%2,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  64,8%67,1%68,8%65,7%70,2%
Tram VIU  26,3%25,1%25%27%22,5%
Tram NO VIU  8,9%7,7%6,2%7,3%7,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,442,2%3,442%3,539,4%3,437,4%3,323,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,841,4%3,841,4%3,938,8%3,732,8%3,818,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,227,3%3,124,4%3,115,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,6100%4,7100%4,2100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,428,8%3,728,9%3,615,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  68,4%28,8%66,7%33,3%37,5%15,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  78,9%28,8%80%33,3%50%15,4%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----92,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----64,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,1100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).