UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de l'Energia

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6565656570
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  118,5%98,5%143,1%147,7%135,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  592,3%516,9%801,5%656,9%635,7%
Nota de tall (assignació juliol)  7,57,28,69,59,5
Via Accés  PAU o assimilats  89,6%77,6%87,9%93,9%94,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  --1,5%1,5%1,4%
CFGS o assimilats  3%12,1%1,5%3%-
PAU amb carrera començada  7,5%8,6%9,1%1,5%2,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -1,7%---
Altres vies  ----1,4%
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -3,4%1,5%--
7-8  4,5%13,8%-1,5%2,8%
8-9  20,9%25,9%21,2%--
>9  74,6%56,9%77,3%98,5%97,2%
Preferència 1a  89,6%87,9%93,9%93,9%84,5%
2a  4,5%5,2%6,1%-5,6%
3a  3%5,2%-3%5,6%
4a  1,5%--3%1,4%
5a  ----2,8%
6a  1,5%1,7%---
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1715121617
Homes  5354586061
Total  7069707678
Estudiantat TOTAL Dones  6667586264
Homes  185188197217232
Total  251255255279296
EETC  221,2218,9213,2240,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.274,513.131,512.79214.455-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.648,510.938,511.14213.171-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.3681.7371.2901.140-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  21634828872-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  421087272-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  52,951,550,251,8-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6268596668
% Aptes FI tp  58,1%52,9%55,9%74,2%57,4%
% Aptes FI tp+1  17,7%25%25,4%7,6%-
% No Aptes 1r  9,7%4,4%13,6%10,6%7,4%
% No Aptes FI  4,8%7,4%1,7%--
Altres (2)  9,7%10,3%3,4%7,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  87,8%82,8%80,2%88,3%86,5%
Taxa de rendiment (%)  85,6%80,9%78,1%86,1%84,6%
Taxa d'abandonament (%)  23,8%24,3%21,9%26,4%26,8%
Taxa de graduació (%)  58,7%62,9%56,2%54,7%46,4%
Taxa d'eficicència (%)  92,4%90,6%91,4%94,2%90,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  121418913
Homes  4135281930
Total  5349462843
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7783808381
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2524232014
No Doctor  1716161514
Lectors  Doctor 55687
Associats  Doctor 2225313335
No Doctor  6068717885
Altres  Doctor 57321
No Doctor  4464-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 40,7%36,6%35,1%36,1%32,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,4%14,3%12,7%7,3%4,7%
No Doctor  12,8%14,1%11,7%12,1%10,5%
Lectors  Doctor 1,2%1,3%2,1%2,5%2,2%
Associats  Doctor 7,3%7,9%9,3%8,7%10,8%
No Doctor  20%23,6%27,1%31,4%36,2%
Altres  Doctor 1,2%1%1,1%0,6%0,3%
No Doctor  1,5%1,2%0,9%0,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  46,7%35,2%41,9%44,1%53,5%
Tram VIU  50,5%62,5%54,8%52,8%44,4%
Tram NO VIU  2,8%2,3%3,3%3,1%2,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  62,7%65,1%66,6%64%68,3%
Tram VIU  27,9%26,8%26,4%28,6%24,2%
Tram NO VIU  9,4%8%6,9%7,4%7,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,442,2%3,441,9%3,539,4%3,437,4%3,324,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,841,2%3,941,1%3,938,8%3,732,8%3,819,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,937,5%3,429,5%3,133,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,9100%4,6100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,558,3%3,438,6%4,237%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  28,6%58,3%52,9%38,6%70%37%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%58,3%70,6%38,6%80%37%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----96%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----48%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,1100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).