UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2019-2020
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  -30303030
Preinscripció  -28211928
Preinscripció vs oferta  -93,3%70%63,3%93,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -9376
Homes  -7766
Total  -16101312
Estudiantat TOTAL Dones  -10111113
Homes  -8141615
Total  -18252728
EETC  -13,92222,811,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -8341.3201.368714
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -8341.3201.326714
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -00420
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -46,352,850,725,5
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --96,3%98,6%96,3%
Taxa de rendiment (%)  --94,2%96,4%91,7%
Taxa d'abandonament (%)  ----18,8%
Taxa de graduació (%)  ----62,5%
Taxa d'eficicència (%)  ---99,2%95,2%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  ---61
Homes  ---46
Total  ---107
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --122024
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---53
Associats  Doctor --41010
No Doctor  --434
Altres  Doctor --2-1
No Doctor  ---1-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --59,3%58,6%59%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----0,7%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---9,7%11%
Associats  Doctor --18,5%25,3%21%
No Doctor  --18,7%4,9%7,8%
Altres  Doctor --3,5%-0,4%
No Doctor  ---0,4%-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --40,7%40,2%43,7%
Tram VIU  --59,3%59,8%56,3%
Tram NO VIU  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --38,8%36,9%41,8%
Tram VIU  --61,2%61,9%50,3%
Tram NO VIU  ---1,2%7,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----348,7%3,126,9%3,229,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,548,5%3,919,4%3,923,6%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,540%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ----3,850%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----80%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%50%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).