UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Chemical Engineering (Pla 2019)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2019-2020
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  -50606060
Preinscripció  -46314843
Preinscripció vs oferta  -92%51,7%80%71,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -611104
Homes  -18121911
Total  -24232915
Estudiantat TOTAL Dones  -6182215
Homes  -21343433
Total  -27525648
EETC  -26,246,84919,3
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -1.5722.809,52.9401.158
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -1.5722.809,52.9101.158
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -00300
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0000
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -58,25452,526,3
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --99,2%98,9%98,6%
Taxa de rendiment (%)  --99,2%96,4%98%
Taxa d'abandonament (%)  ----0%
Taxa de graduació (%)  ----83,3%
Taxa d'eficicència (%)  ---98,9%99,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  ---59
Homes  ---179
Total  ---2218
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --162628
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --565
No Doctor  --111
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --356
No Doctor  --535
Altres  Doctor --216
No Doctor  ----2
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --59%72,3%61,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --11,7%10%10,3%
No Doctor  --1,2%0,7%0,7%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor --16,4%13%9%
No Doctor  --9,3%2,5%5,9%
Altres  Doctor --2,1%0,3%10,9%
No Doctor  ----1,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --28,2%16,9%24,9%
Tram VIU  --65,5%82,3%70,5%
Tram NO VIU  --6,3%0,7%4,7%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --34,2%23%31,3%
Tram VIU  --54,1%71%62,8%
Tram NO VIU  --11,7%6%5,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,434,5%3,534,9%3,629,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,832,4%431,9%3,829,1%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,327,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----3,7100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ----3,731,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----85,7%31,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----85,7%31,8%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).