UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2019-2020
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  -60606060
Preinscripció  -34383342
Preinscripció vs oferta  -56,7%63,3%55%70%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -3467
Homes  -131596
Total  -16191513
Estudiantat TOTAL Dones  -361013
Homes  -13282216
Total  -16343229
EETC  -14,531,729,113,4
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -8701.9021.746804
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -8701.8961.734792
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -06126
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0006
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -54,455,954,627,7
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --98,6%95,4%98,2%
Taxa de rendiment (%)  --97,9%91,5%91,1%
Taxa d'abandonament (%)  ----31,2%
Taxa de graduació (%)  ----68,8%
Taxa d'eficicència (%)  ---99,6%100%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  ---22
Homes  ---98
Total  ---1110
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --204444
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --365
No Doctor  --111
Lectors  Doctor ---22
Associats  Doctor --167
No Doctor  --463
Altres  Doctor --115
No Doctor  ---1-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --61,8%63%66,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --10,3%10,8%7,9%
No Doctor  --1,8%3,8%1,8%
Lectors  Doctor ---1,2%2%
Associats  Doctor --8,2%12,4%8,6%
No Doctor  --16,4%6,6%7,1%
Altres  Doctor --1,6%0,9%6%
No Doctor  ---0,3%-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --26,1%22,2%24,3%
Tram VIU  --73,9%77,8%73,3%
Tram NO VIU  ----2,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --35,5%31,4%29,8%
Tram VIU  --54,9%56,5%56,6%
Tram NO VIU  --9,5%12,2%13,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----2,928,4%3,121,4%322,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----3,423,4%3,915%3,619,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).