UPC    Acreditació de les titulacions
Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  15151515-
Preinscripció  -28-ND-
Preinscripció vs oferta  -186,7%-ND-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  9844-
Homes  88134-
Total  1716178-
Estudiantat TOTAL Dones  121678-
Homes  13211816-
Total  25372524-
EETC  15,51717,516,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  9311.018,51.047982-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  931954,51.037952-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  064030-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00100-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  37,227,541,940,9-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -97,5%98,4%96,6%99,4%
Taxa de rendiment (%)  -94,3%97,4%96,1%95,6%
Taxa d'abandonament (%)  --50%12,5%10,5%
Taxa de graduació (%)  --50%75%84,2%
Taxa d'eficicència (%)  --94,8%95,9%94,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -4385
Homes  -2597
Total  -681712
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1215141316
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11122
Associats  Doctor 13346
No Doctor  16765
Altres  Doctor --213
No Doctor  -11--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 86,9%77%61,7%60,9%55%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 6,5%4,8%4,8%6,4%4,1%
Associats  Doctor 3,3%9,2%6,8%9,7%25,1%
No Doctor  3,3%8%22%22,1%12,3%
Altres  Doctor --1,6%0,8%3,1%
No Doctor  -1%3,1%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  13,1%24,3%40,7%41,4%45%
Tram VIU  84,3%71,7%59,3%58,6%55%
Tram NO VIU  2,6%4%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  13,1%23%33,5%39,1%39,1%
Tram VIU  80,4%75,1%66,5%54,2%60,2%
Tram NO VIU  6,5%1,9%-6,7%0,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --424,6%3,845%450,3%3,244,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --4,335,5%4,139,9%4,248,2%3,743,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,323,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ----423,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%23,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----66,7%23,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).