UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2014)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  --303030
Preinscripció  --233529
Preinscripció vs oferta  --76,7%116,7%96,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  --447
Homes  --9812
Total  --131219
Estudiantat TOTAL Dones  --7912
Homes  --221920
Total  --292832
EETC  --25,221,523,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  --1.5121.2881.434
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  --1.4911.2341.353
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  --215472
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  --009
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  --000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  --52,14644,8
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  ---96,4%90,8%
Taxa de rendiment (%)  ---93,6%82,3%
Taxa d'abandonament (%)  ---47,6%29,4%
Taxa de graduació (%)  ---42,9%64,7%
Taxa d'eficicència (%)  ---100%97,7%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  ---12
Homes  ---59
Total  ---611
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -14131414
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---11
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --211
Associats  Doctor --144
No Doctor  -451010
Altres  Doctor -2754
No Doctor  ----1
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -77,9%55,2%51,2%55,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---2,9%3,1%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor --11,6%4,9%5%
Associats  Doctor --2,1%5,9%8,6%
No Doctor  -11,4%14,1%21,2%21,3%
Altres  Doctor -10,6%17,1%14%4,4%
No Doctor  ----2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -13,6%24,8%34%40%
Tram VIU  -82,4%68,5%58,2%60%
Tram NO VIU  -4%6,7%7,9%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -13,6%26,9%36,2%36,5%
Tram VIU  -86,4%71,1%59,1%63,5%
Tram NO VIU  --2%4,8%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ------3,928,5%3,743,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ------4,239,3%4,140,1%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----233,3%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,3100%5100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,533,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%33,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----50%33,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament